1958 - 1964: Tạp chí Nghiên cứu - Viện Đại học Huế

Trong giai đoạn này, Viện Đại học Huế xuất bản 40 số ĐẠI-HỌC, TẠP-CHÍ NGHIÊN-CỨU VIỆN ĐẠI-HỌC HUẾ

Năm

Số lượng

Từ - đến

1958

6

1 – 6

1959

6

7 - 12

1960

5

13 – 17

1961

6

18 - 23

1962

7

24 - 30

1963

6

31 – 36

1964

4

37 - 40

Giai đoạn 1965 – 1975: Gián đoạn xuất bản

1976 - 1998: Thông tin Khoa học

Trong giai đoạn này, các trường được thành lập mới gồm Trường Đại học Tổng hợp, Trường Đại học Y Huế và Trường Đại học Sư phạm. Các trường xuất bản các ấn phẩm khoa học với các tên gọi khác nhau.

Trường Đại học Tổng hợp: THÔNG TIN KHOA HỌC

Trường Đại học Y Huế: THÔNG BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, TẬP SAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, TẬP SAN NGHIÊN CỨU VÀ THÔNG TIN Y HỌC, NGHIÊN CỨU VÀ THÔNG TIN Y HỌC

Trường Đại học Sư phạm: THÔNG TIN KHOA HỌC, THÔNG BÁO KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC

Các trường vẫn tiếp tục xuất bản các ấn phẩm khoa học riêng mình.

1999 - 2017: Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

Từ năm 1999 Đại học Huế tiếp tục xuất bản Tạp chí Khoa học với các đặc thù sau:

Giai đoạn

Tên gọi

Hình thức

ISSN

1999 - 2006

Tạp chí Khoa học Đại học Huế,          The Hue University Journal of Research

3 chuyên san, 4-5 số/năm

Chưa có

2007 - 2014

Tạp chí Khoa học Đại học Huế,  Hue University Journal of Science

3 chuyên san, 8-10 số/năm

1859 – 1388

2014 – 2015

Tạp chí Khoa học Đại học Huế,  Hue University Journal of Science (Trong tên có chữ ‘Chuyên san’)

6 chuyên san, 10-12 số/năm

1859 – 1388

2016

Tạp chí Khoa học Đại học Huế,  Hue University Journal of Science (Trong tên không có chữ ‘Chuyên san’)

6 chuyên san

11 số

1859 – 1388

2017

Tạp chí Khoa học Đại học Huế,  Hue University Journal of Science (Xuất bản online)

6 chuyên san

1859 – 1388