NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT GIÂM HOM CÂY GẤC (Momordica cochinchinensis) TẠI NGHỆ AN

Abstract

Tóm tắt. Nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2015, tại khu vực nhân giống Gấc của công ty Cổ phần Gấc Tân Thắng thuộc công ty Cổ phần Nafoods Group. Kết quả cho thấy: 1) Sử dụng các chất kích thích sinh trưởng α-NAA, IAA và IBA xử lý hom Gấc trước khi giâm đã có tác dụng tốt đến sự ra rễ và nảy chồi, rút ngắn thời gian từ giâm hom đến vào bầu 2-6 ngày. Nồng độ xử lý có hiệu quả cao của α-NAA và IAA là 900 ppm, của IBA là 700 ppm. Trong đó, xử lý α-NAA 900 ppm có tác dụng tốt hơn so với các chất và nồng độ khác; 2) Đoạn hom Gấc được sử dụng để giâm tốt nhất là có 1 mắt và đường kính ≥ 1,5cm; 3) Thành phần hỗn hợp vào bầu để giâm hom cây Gấc tốt nhất là 69% đất phù sa + 1% super lân + 20% phân chuồng + 10% trấu hun. Sau khi vào bầu 13 ngày, trong điều kiện chăm sóc tốt, cây giống có thể xuất vườn.

Từ khóa: Hom Gấc, auxin, biện pháp kỹ thuật, nhân giống vô tính.

 

Abstract. Our research were conducted from January to May, 2015 in nethourse at seedling production place of Tan Thang Gac Joint Stock Company, Nafoods Group. The results showed that: 1) Using α-NAA, IAA and IBA treatment Gac sterms had a positive effect on the rooting and budding, to shorten the time from cuttings into pots 2-6 days. Concentration of highly effective treatment of α-NAA and IAA is 900 ppm, 700 ppm IBA is. α-NAA handle 900 ppm to the best effect; 2) Gac sterms used for cuttings is best to have one germ and ≥ 1.5 cm diameter; 3) In addition, using rootting medium mixture of 69% silt + 1% super phosphate + 20% compost + 10% rice husk obtained the highest of shoot, root and leaves growth. After 13 days into pots, the seedlings can be planting.

Key words: Gac sterm, auxin, cultivated techniques, vegetative propagation.
https://doi.org/10.26459/jard.v119i5.2890