Đặc điểm sinh sản và tăng trưởng của Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciatus (Kuhl, 1820) (Reptilia, Squamata, Scincidae)

Abstract

Các đặc điểm sinh sản và tăng trưởng của Thằn lằn bóng hoa Eutropis multifasciatus (Kuhl, 1820) (Reptilia, Squamata, Scincidae) đã được nghiên cứu ngoài tự nhiên và trong điều kiện nuôi từ tháng III năm 2013 đến tháng IX năm 2014 tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế (Việt Nam).Mẫu vật được thu thập bằng tay hoặc bằng lưỡi câu (15-30 cá thể cả đực và cái hàng tháng), cân và đo các đặc điểm của tinh hoàn và buồng trứng, mô tả phôi và con non. Nuôi con trưởng thành và con non mới đẻ để theo dõi hiệu suất tăng trưởng. Kết quả cho thấy Thằn lằn bóng hoa (E. multifasciatus) là loài noãn thai sinh, đẻ mỗi năm một lứa từ 5-8 con và tháng IV-V. Con non khi mới đẻ có chiều dài trung bình 3.87±0.09 mm và khối lượng trung bình 1.26±0.04 g. Sau bốn tháng nở, trọng lượng trung bình của con non là 7.25g/con, tăng trung bình 5.96g/con. Chiều dài thân trung bình là 7.46cm, tăng trung bình 3.6cm/con.

Từ khóa: Thằn lằn bóng hoa, Eutropis multifasciatus, sinh sản và tăng trưởng, noãn thai sinh.

https://doi.org/10.26459/jard.v108i9.2936