KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioidesChaux và Fang, 1949) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu bước đầu nuôi vỗ thành thục và sinh sản nhân tạo cá lăng nha tại Thừa Thiên Huế chúng tôi thu được một số kết quả như sau: Các yếu tố sinh thái môi trường nuôi vỗ cá lăng nha đều nằm trong ngưỡng thích hợp cho tuyến sinh dục của cá lăng nha phát triển. Tuy nhiên, nhiệt độ môi trường trung bình ở Thừa Thiên Huế thấp hơn 2 – 30C so với nơi xuất xứ.  Cá lăng nha nuôi vỗ bằng tôm cá tạp tươi và thức ăn công nghiệp đều có tỷ lệ và hệ số thành thục cao, 100% và 9,5% ở NT I; 50% và 8,2% ở NT II. Hai nghiệm thức nuôi vỗ đều cho cá đủ độ thành thục và chín muồi sẵn sàng tham gia đẻ trứng khi có điều kiện thuận lợi. Sử dụng hormone đã kích thích cá đẻ trứng, tuy nhiên cá bố mẹ kích thích bằng LH-RHa + DOM cho các kết quả sinh sản tốt hơn rõ rệt so với sử dụng HCG (p<0,05).

Từ khóa: cá lăng nha; nuôi vỗ thành thục; sinh sản nhân tạo
https://doi.org/10.26459/jard.v104i5.2953