MỐI LIÊN KẾT GIỮA HỘ TRỒNG CAM VÀ NGƯỜI THU MUA Ở NGHỆ AN

Abstract

Nghiên cứu này phân tích mối liên kết giữa các hộ trồng cam và người thu mua trên địa bàn tỉnh Nghệ An dựa vào việc đánh giá các yếu tố cấu thành nên chất lượng liên kết. Năm yếu tố chất lượng được phân tích bao gồm: sự tin cậy, sự cam kết, sự thỏa mãn, sự cân bằng sức mạnh và khả năng giải quyết mâu thuẫn. Các kết quả nghiên cứu được dựa vào số liệu thu thập từ 65 hộ trồng cam và 32 người thu mua trên địa bàn hai xã Minh Hợp và Nghĩa Hồng – hai xã trồng cam chủ yếu của tỉnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ liên kết giữa các hộ trồng cam và người thu mua trực tiếp còn rất yếu kém. Các đặc trưng chủ yếu của mối liên kết này là các hợp đồng trong ngắn hạn và vai trò tối quan trọng của giá cả. Phân tích sâu các yếu tố chất lượng cho thấy các tín hiệu tích cực của mối liên kết giữa hộ trồng cam và người thu mua trực tiếp. Tuy nhiên, các tín hiệu này kém bền vững nhất là trong các trường hợp rủi ro như mất mùa, rớt giá. Các yếu tố chất lượng liên kết có mối tương quan với nhau trong đó sự cân bằng sức mạnh là yếu tố nền tảng tác động lên các yếu tố còn lại. Ngoài ra, so sánh các nhóm hộ trồng cam cho thấy hộ trồng cam ở Nghệ An liên kết với người thu gom tốt hơn so với tiểu thương. Đồng thời, nữ giới cũng tạo được mối liên kết tốt hơn với người thu mua so với nam giới. Từ các kết quả trên, nghiên cứu cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện mối liên kết giữa hộ trồng cam và người thu mua.

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3018