NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯƠNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHỊU MẶN VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 – 2013 TẠI XÃ DIỄN HẢI, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN

Abstract

Tóm tắt: Đề tài khảo nghiệm được thực hiện trong vụ Đông Xuân 2012-2013 tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An gồm 14 giống siêu lúa xanh: GSR7, GSR10, GSR12, GSR26, GSR38, GSR47, GSR50, GSR66, GSR81, GSR84, GSR88, OM6976, GSR90, GSR91, và giống Khang Dân 18 làm giống đối chứng. Mục đích của đề tài nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa chịu mặn trong điều kiện sản xuất tại địa phương (độ mặn 5-6‰), từ đó xác định được những giống có khả năng chịu mặn, có khả năng cho năng suất cao và chất lượng tốt. Kết quả nghiên cứu cho thấy 5 giống lúa có khả năng chịu mặn, thích ứng tốt và cho năng suất cao gồm: GSR50 (57,46 tạ/ha); GSR88 (64,13 tạ/ha); OM6976 (63,23 tạ/ha); GSR90 (61,00 tạ/ha); GSR91(60,00 tạ/ha). Giống đối chứng Khang Dân 18 có năng suất 49,17 tạ/ha.

Từ khóa: Giống lúa chịu mặn, Khảo nghiệm, Nghệ An, Siêu lúa xanh, Vụ Đông Xuân

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3041