BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN Ở SÔNG TRUỒI, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu về thành phần loài động vật không xương sống cỡ lớn ở sông Truồi, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện trên 7 điểm thu mẫu. Kết quả phân tích mẫu vật từ tháng 1/2013 – 8/2013 đã xác định được 32 loài trai, ốc, tôm, cua, giun nhiều tơ, giun ít tơ và ấu trùng côn trùng nước thuộc 26 giống, 19 họ, 6  lớp, 8 bộ. Trong đó; lớp Chân bụng (Gastropoda) có 9 loài thuộc 8 giống, 4 họ, 2 bộ; lớp Giáp xác (Crustacea) với 8 loài thuộc 5 giống, 3 họ, 1 bộ; lớp Hai mảnh vỏ (Bivalvia) có 5 loài thuộc 5 giống, 5 họ, 3 bộ; lớp Giun ít tơ (Olygochaeta) có 2 loài thuộc 2 giống, 2 họ; lớp Giun nhiều tơ (Polychaeta) có 4 loài thuộc 3 giống, 3 họ; lớp côn trùng (Insecta) có 4 loài thuộc 3 giống, 2 họ, 2 bộ. Tính bình quân, mỗi bộ có 2,4 họ, 3,3 giống và 4 loài. Mỗi họ 1,3 giống, 1,6 loài và mỗi giống chứa 1,2 loài

https://doi.org/10.26459/jard.v91i3.3056