Đặc tính sinh trưởng và dinh dưỡng của cá Bống lá tre Acentrogobius viridipunctatus (valenciennes, 1837) ở hệ đầm phá Thừa Thiên Huế

Abstract

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về đặc tính sinh trưởng và dinh dưỡng của cá Bống lá tre Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes,1837) ở đầm phá Thừa Thiên Huế. Tương quan chiều dài và trọng lượng của cá được xác định theo phương trình Berverton–Holta là W = 3,0311 x 10-8 x L2,7573, phương trình sinh trưởng Von Bertalanffy về chiều dài và trọng lượng là Lt = 188,46 x [1- e-0,157( t +0,5245)];  Wt = 45,18 x [1- e0,0266(t + 0,0782)]2,7573. Phổ thức ăn của cá gồm 27 loại thuộc 6 ngành động thực vật: chủ yếu là tảo silic chiếm 36%, động vật không xương chiếm tỉ lệ 19%; tảo lam chiếm 13,04%, tảo lục chiếm 10,87% và một lượng lớn mùn bã hữu cơ. Loại thức ăn xuất hiện với tần suất cao gồm tôm, các loại tảo. Cá bắt mồi tích cực quanh năm, nhất là nhóm có kích thước nhỏ. Nhờ vậy giảm mức độ cạnh tranh về dinh dưỡng trong cùng loài.

https://doi.org/10.26459/jard.v67i4.3191