Nghiên cứu sự phát triển của phôi cá chạch (Misgurnus anguillicaudatus) được chuyển gen hormone sinh trưởng người

Abstract

Nghiên cứu sự phát triển của phôi cá chạch (Misgurnus anguillicaudatus) được chuyển gen hormone sinh trưởng người
https://doi.org/10.26459/jard.v0i55.3203