THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI GÀ THỊT TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng chăn nuôi gà thịt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bảy cơ sở chăn nuôi gà thịt theo hướng sản xuất hàng hóa ở Hương Thủy, Hương Trà và Quảng Điền, với 38 đợt nuôi trong năm 2014, 2015 đã được khảo sát. Kết quả cho thấy các cơ sở chăn nuôi đang tận dụng điều kiện tự nhiên để phát triển chăn nuôi với diện tích chuồng nuôi (151,5 m2) và sân chơi (387,6 m2) đủ rộng. Tất cả chủ trại (100 %) có trình độ văn hóa là 12/12, nhưng trình độ chăn nuôi chưa cao (14,2 %). Chăn nuôi chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật còn ít. Quy mô chăn nuôi ở mỗi cơ sở nuôi bình quân là 1329 gà/đợt; 3,8 đợt/năm. Gà được nuôi úm trong 3-4 tuần đầu, sau đó nuôi kết hợp chăn thả và nuôi riêng trống mái, nhưng chưa quan tâm chế độ dinh dưỡng theo giới tính. Tập đoàn giống/nhóm giống gà đa dạng, giá giống chênh lệch nhiều. Thức ăn công nghiệp được sử dụng ở hầu hết các giai đoạn nuôi. Các chỉ tiêu kỹ thuật đạt được ở gà thịt tương đương với trình độ chung hiện nay. Giá bán gà thịt biến động lớn nên lợi nhuận thu được trong mỗi đợt nuôi gà là không ổn định.

Từ khóa: chăn nuôi, gà thịt, Thừa Thiên Huế

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3A.3840
PDF (Vietnamese)

References

  1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2007), Đề án phát triển chăn nuôi gà 2007-2020, Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp, Hà Nội.
  2. Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Đức Hưng (2015a), Khả năng sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôi gà lai (¼ Lương Phượng x ¾ Ri) nuôi tại Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ NNPTNT, (4), 14-19.
  3. Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Đức Hưng (2015b), Khả năng sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôi gà CP (chi nhánh Xuân Mai, Hà Nội) nuôi tại Thừa Thiên Huế, Báo cáo khoa học tại Hội nghị CNTY toàn quốc - Cần Thơ, ngày 27-28/4/2015,188-194.
  4. Bùi Hữu Đoàn (2013), Đánh giá tình hình chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ trong nông hộ - Tầm quan trọng và sự hỗ trợ cần thiết để phát triển bền vững. Báo cáo tại hội nghị “Xây dựng chính sách phát triển chăn nuôi cho nông nghiệp - nông dân - nông thôn” do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tại Hội An, ngày 27/12/2013.
  5. Dương Duy Đồng (2015), Sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam- Hiện trạng và Giải pháp, Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi Thú y, Cần Thơ 28-29/4/2015, 45- 50.
  6. Nguyễn Đức Hưng (2014), Khả năng sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôi của các nhóm gà Ri lai nuôi thịt 8-13 tuần tuổi. Tạp chí khoa học Đại học Huế, Chuyên san Nông nghiệp- sinh học- Y Dược; Tập 91A, (3), 75-81.
  7. Nguyễn Minh Hoàn, Lê Đình Phùng, Nguyễn Đức Hưng (2014), Kết quả chọn lọc theo ngoại hình và sinh trưởng của gà ri qua hai thế hệ, Tạp chí khoa học Đại học Huế, Chuyên san Nông- sinh-Y Dược, 94, (6).
  8. Đoàn Xuân Trúc (2015), Quản lý liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi Thú y, Cần Thơ 28-29/4/2015, 99-108.