NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU XANH CHO ĐẤT LÚA THIẾU NƯỚC VỤ HÈ THU TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

Abstract

Biến đổi khí hậu với những vùng đất không có điều kiện tưới trong vụ Hè Thu là nguyên nhân làm cho năng suất lúa thấp ở nhiều vùng trồng lúa ở tỉnh Quảng Trị. Cây đậu xanh là loại cây có thể thích ứng tốt với những vùng này. Trong nghiên cứu này 03 giống đậu xanh chưa được sử dụng phổ biến tại Quảng Trị và một giống đối chứng ĐX-208 được thí nghiệm nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, cho năng suất và hiệu quả kinh tế mang lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở những vùng đất không có tưới trong vụ Hè Thu, sản xuất đậu xanh cho lợi nhuận cao hơn so với sản xuất lúa. Trong các giống đậu xanh thí nghiệm, giống ĐX-NP1 cho năng suất và lợi nhuận cao nhất, với lợi nhuận đạt 3,44 lần so với trồng lúa trong điều kiện tương tự. Thêm vào đó trồng đậu xanh còn có khả năng cải tạo độ phì của đất.
https://doi.org/10.26459/jard.v124i10.4005