ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ QGIS ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI XÃ TAM AN, HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM

Abstract

Tóm tắt: Nên nghiên cứu này được thực hiện tại xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam để triển khai việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa bằng phần mềm mã nguồn mở nhằm quản lý tốt quỹ đất lúa hiện có của xã. Nghiên cứu đã tiến hành số hóa 13 tờ bản đồ địa chính dạng giấy và cập nhật cơ sở dữ liệu đất trồng lúa hoàn chỉnh với 7307 thửa đất trên địa bàn xã bằng phần mềm Quantium GIS (QGIS). Từ cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh này, nghiên cứu đã tiến hành xây dựng được bản đồ đất trồng lúa và bản đồ năng suất lúa của xã Tam An, để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn xã phục vụ công tác quản lý đất đai về lâu dài tại địa phương.

Từ khóa: cơ sở dữ liệu, đất trồng lúa, QGIS, mã nguồn mở

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3D.4008
PDF (Vietnamese)

References

  1. Lê Xuân Ánh, Nguyễn Đình Thông, Nguyễn Thị Thanh Tâm (2016), Ứng dụng công nghệ WebGIS phục vụ canh tác lúa vùng đồng bằng sông Hồng, Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia về Khoa học và cây trồng lần thứ 2.
  2. Chính phủ (2015), Nghị định 35/2015/NĐ–CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
  3. Đỗ Thị Thùy Dương (2015), Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa khu vực xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
  4. Le Trong Hai (2012), The Rice Situation in Viet Nam, Asian Development Bank.
  5. Nguyễn Thành Hưng và cs. (2014), Xây dựng cơ sở dữ liệu và đề xuất các giải pháp khai thác cơ sở dữ liệu đất trồng lúa nhằm bảo vệ quỹ đất trồng lúa lâu dài tại xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
  6. Kenneth B. Young, Eric J. Wailes, Gail L.Cramer, Nguyen Tri Khiem (2002), Viet Nam’s Rice Economy: Developments and Prospect, Arkansas Agricultural Experiment Station, University of Arkansas.
  7. Phạm Thị Hà Nhung (2014), Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất và bảo vệ tài nguyên đất huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Khoa học, Trường Đai học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quôc Gia Hà Nội.
  8. Nguyễn Thị Thanh Thủy (2016), Ứng dụng GIS trong quản lý đất trồng lúa huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Luận văn Thạc sĩ khoa học, Đại học quốc gia Hà Nội.
  9. Phạm Gia Tùng (2011), Ứng dụng GIS và Viễn thms xây dựng bản đò biến động quỹ đất lúa do tác động của biến đổi khí hậu tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2000-2010, Luận văn Thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Đại học Nông Lâm Huế.
  10. Nguyễn Đăng Vỹ (2014), Kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và công nghệ viễn thám vào quản lý sản xuất lúa vùng đồng bằng sông Cứu Long, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy Lợi , Số 20, 1–12.