ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu làm sáng tỏ hiện trạng sản xuất cao su tiểu điền ở Thừa Thiên Huế với các nội dung bao gồm: yếu tố khí hậu, các giai đoạn phát triển cao su, bộ giống, tình hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật, sinh trưởng phát triển vườn cây. Nghiên cứu được tiến hành ở 240 hộ của 10 xã thuộc 4 huyện trong thời gian 2015–2017. Diện tích cao su toàn tỉnh là 9412 ha, phân bố ở 6545 nông hộ ở 26 xã thuộc 5 huyện, trong đó 10 xã dân tộc thiểu số. Chế độ cạo dày đặc được áp dụng S/2$ 2,24d/1 7–9m/12. Số tháng cạo bình quân 7,7 tháng/năm. Có 8 dòng vô tính xác định: RRIM600, GT1, PB260, PB235, RRIV2, RRIV3, RRIV4, RRIC121. Các biện pháp trồng xen, quản lý giữa hàng, bón phân, BVTV… chưa được chú trọng đúng mức. Bệnh rụng lá phát sinh cao điểm vào mùa ra lá mới tháng 2–4, chiếm tỷ lệ 31,3 %. Bệnh loét sọc mặt cạo, khô miệng cạo chiếm tỷ lệ khá cao, lần lượt là 23,7 % và 8,4 %. Sự sinh trưởng của các dòng 8 đến 9 năm tuổi RRIM600, GT1 và PB260 khá tốt, thể hiện ở chiều cao dưới cành thích hợp, chu vi thân đạt khá, độ dày vỏ nguyên sinh đảm bảo. Năng suất trung bình chỉ đạt 17,8 ± 18,9 kg mủ tươi/lần cạo/ha. Sản lượng ước tính ở các vườn sinh trưởng tốt đạt khoảng 1267,2 ± 150,9 kg/ha/năm.

Từ khóa: cao su tiểu điền, dòng vô tính, hiện trạng sản xuất, Thừa Thiên Huế

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v127i3B.4640
PDF (Vietnamese)

References

 1. Dư địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Tự nhiên (2016), Nxb. Khoa học xã hội.
 2. Bùi Thị Thục Anh và Lê Thị Hương Giang (2012), Thực trạng về công tác giống, công tác chăm sóc và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của cây cao su tại các vườn cao su tiểu điền tỉnh Quảng Bình, Trường Đại học Sư phạm Quảng Bình, TC Khoa học và Công nghệ, số 4/2012, ISSN: 0086 – 7543, trang 19–25.
 3. Nguyễn Minh Hiếu, Hoàng Đức Phương, Đinh Xuân Đức, Bùi Xuân Tín, Nguyễn Thị Đào (2003), Giáo trình cây công nghiệp, Nxb. Nông nghiệp Hà Nội.
 4. Nguyễn Thị Huệ (1997), Cây cao su kiến thức tổng quát và kỹ thuật nông nghiệp, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.
 5. Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA, 2016), Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam, Thông tin thống kê tổng quát.
 6. Trần Thị Thúy Hoa, Lại Văn Lâm, Lê Mậu Túy, Phạm Hải Dương, Vũ Văn Trường và Ngô Văn Hoàng (2004), Kết quả chọn tạo giống cao su tại Việt Nam giai đoạn 1984–2004 và phương hướng 2005–2010, Viện nghiên cứu cao su Việt Nam (RRIV).
 7. Mai Văn Sơn (2001), Kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm 2000, Nxb. Nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
 8. Sở NN&PTNT Quảng Bình (2015), Báo cáo tình hình phát triển cao su của tỉnh.
 9. Sở NN&PTNT Quảng Trị (2017), Báo cáo tình hình phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, số 62/BC-SNN, ngày 7 tháng 4 năm 2017.
 10. Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế (2008), Báo cáo Tham luận Tổng kết đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 86-TTg ngày 05 tháng 02 năm 1996 của TTgCP về phát triển cây cao su.
 11. Phạm Văn Tần, Hồng Bích Ngọc, Bùi Dũng Thể (2014), Nghiên cứu tình hình sản xuất cao su tiểu điền ở tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, NN&PTNN, 89 (1), 103–111.
 12. Hoàng Bích Thủy (2018), Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất cao su tiểu điền tại Quảng Bình, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp.
 13. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (2012), Quy trình kỹ thuật cao su, Nxb. TP.HCM.
 14. Tập đoàn Cao su Việt Nam (2015), Báo cáo ngành cao su thiên nhiên Việt Nam 2014.
 15. Nguyễn Hữu Trí (2004), Khoa học kỹ thuật công nghệ Cao su thiên nhiên, Nxb. Trẻ.
 16. Willy Verheye (2010), Growth and Production of Rubber. In: Verheye, W. (ed.), Land Use, Land Cover and Soil Sciences. Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), UNESCO-EOLSS Publishers, Oxford, UK. http://www.eolss.net, truy cập ngày: 11/12/2017.
 17. Agro-climatic Requirements (2018), In: http://rubberboard.org.in/ManageCultivation.asp?Id=33
 18. Bách khoa toàn thư mở (2018), Cây cao su, khai thác từ http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_su_(c%C3%A2y), truy cập ngày: 05/01/2018.
 19. Báo điện tử Tạp chí cao su Việt Nam (2015), Trồng cao su theo hàng kép, khai thác từ: http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/ky-thuat-cao-su/trong-cao-su-theo-hang-kep.html, truy cập ngày: 10/11/2017.
 20. FAOSTAT (2016), khai thác từ: http://www.fao.org/statistics/en/, truy cập ngày: 12/11/2017.