THỰC TRẠNG TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá thực trạng tiếp cận đất đai của các hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Nghiên cứu đã tiến hành hành khảo sát 300 hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất tại 15 xã, phường. Kết quả nghiên cứu cho thấy người sử dụng tiếp cận đất đai chủ yếu thông qua các hình thức gồm được công nhận, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho và nhận thừa kế. Trong đó, tiếp cận đất đai thông qua hình thức được công nhận là chiếm đa số với 161/300 hộ (53,7%). Tổng diện tích đất ở và đất nông nghiệp được công nhận lần lượt là 43.524,6 m2 và 41.689,8 m2, chiếm 63,86% tổng diện tích đất ở và 69,5% tổng diện tích nông nghiệp của 300 hộ. Tất cả diện tích đất đai đã khảo sát đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tính ổn định trong sử dụng đất của người dân tại thành phố Cao Lãnh ở mức trung bình, rủi ro thu hồi đất thấp. Nếu bị thu hồi, chưa có nhiều người dân tin tưởng sẽ được bồi thường thỏa đáng. Việc thực hiện quyền làm chủ của người dân cũng ở mức trung bình. Việc lấy ý kiến người dân trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được tổ chức thực hiện. Công tác công khai thông tin về nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương chưa đầy đủ.

Từ khóa: Đồng Tháp, tiếp cận đất đai, hộ gia đình, cá nhân, quyền sử dụng đất

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3A.5142
PDF (Vietnamese)

References

  1. Bộ Tư pháp (2015), Báo cáo đánh giá thực trạng pháp luật về đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân, Hà Nội.
  2. Hoàng Cầm, Lê Thanh Sang, Nguyễn Thị Phương Châm, Ngô Thị Phương Lan, Trần Tuyết Nhung, Vũ Thành Long (2013), Tiếp cận đất đai của phụ nữ trong xã hội Việt Nam hiện nay, Báo cáo nghiên cứu, Hà Nội.
  3. Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Hà Nội.
  4. Cochran, W. G. (1977), Sampling techniques (3rd ed.), New York: John Wiley & Sons.
  5. Loren Brandt, Nguyễn Cao Đức, Phạm Hương Giang, Nguyễn Bùi Linh, Phạm Giang Linh, Rob Swinkels, Trần Công Thắng, Lê Đặng Trung, Lưu Văn Vinh (2006), Tiếp cận đất đai, thị trường đất đai và các tác động mang tính phân phối ở khu vực nông thôn Việt Nam, Báo cáo sơ bộ, Hà Nội.
  6. Ngân hàng thế giới (2014), Báo cáo tổng hợp Công khai thông tin quản lý đất đai ở Việt Nam, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội.
  7. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cao Lãnh (2019), Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2018 của thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.
  8. Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật số: 45/2013/QH13, Luật Đất đai, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  9. Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  10. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh (2018), Báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố Cao Lãnh năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019, Đồng Tháp.