Editorial Policies

Section Policies

Hue University Journal of Science: Economic and Development

Publish research results, intellectual products in the field of economics and development for researchers, teachers and students, authors from universities, research institutes, agencies. , Business needs publishing. At the same time, through international cooperation, the Journal will provide essential information on the current state of the economy in Vietnam so that readers have the opportunity to enhance cooperation and development.

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Xuất  bản các kết quả nghiên cứu, các sản  phẩm trí tuệ về lĩnh vực kinh tế và phát triển cho các nghiên cứu, thầy cô giáo và sinh viên ĐHH, các tác giả khác ở các trường ĐH, viện nghiên cứu, các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu xuất bản. Đồng thời, thông qua các hợp tác quốc tế, Tạp chí sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về thực trạng kinh tế ở Việt Nam để các đọc giả có cơ hội tăng cường hợp tác và phát triển.

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed