CHỈ SỐ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO

Abstract

Bài viết tập trung nghiên cứu phương pháp xác định mức độ sẵn sàng về Thương mại điện tử của đại học Harvard và của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam; Từ báo cáo chỉ số Thương mại điện tử (eBusiness Index- EBI) Việt Nam giai đoạn 2012 đến 2014, tác giả đã nghiên cứu, chọn lọc phân tích số liệu, thống kê mô tả riêng cho các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; Các chỉ số thành phần tạo nên chỉ số Thương mại điện tử bao gồm: Chỉ số nguồn nhân lực và hạ tầng; chỉ số B2C; B2B và G2B. Từ đó, có một bức tranh tổng quát cho việc ứng dụng và phát triển thương mại điện tử của vùng cũng như của riêng từng tỉnh, thành phố; đề xuất một số giải pháp để các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tập trung triển khai nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số EBI của đơn vị mình.

https://doi.org/10.26459/jed.v118i4.3717