CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VÀ Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP TRÊN FACEBOOK

Abstract

 • Tóm tắt: Hệ thống quản lý học tập dựa trên nền tảng Facebook là một giải pháp khả thi nhằm khắc phục những hạn chế của một hệ thống quản lý học tập truyền thống. Nghiên cứu tiến hành triển khai thử nghiệm hệ thống này cho các lớp học với môn học Quản lý hệ thống thông tin trong du lịch đang được giảng dạy tại Khoa Du lịch – Đại học Huế, sau đó xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên và ý định tiếp tục sử dụng của sinh viên đối với hệ thống này. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc cho thấy các yếu tố chất lượng kỹ thuật, tương tác với các bạn học khác và tương tác với giảng viên có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của sinh viên khi sử dụng hệ thống; bên cạnh đó sự hài lòng là yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng của sinh viên đối với hệ thống này. Một số gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả học tập cũng được đề xuất.
 • Từ khóa: Facebook, hệ thống quản lý học tập, Khoa Du lịch, sự hài lòng, sinh viên
https://doi.org/10.26459/hueuni-jed.v126i5D.4496
PDF (Vietnamese)

References

 1. Bollinger, D. U. (2004), Key factors for determining student satisfaction in online courses. International Journal on E-Learning, 3(1), 61–67.
 2. Chou C. H. and Pi S. M. (2015), The Effectiveness of Facebook Groups for e-Learning. International Journal of Information and Education Technology, 5 (7), 477–482.
 3. Coats, H. J. R., & Baldwin, G. (2005), A critical examination of the effects of learning management systems on university teaching and learning, Tertiary Education and Management, 11(1), 19–36.
 4. Drennan, J., Kennedy, J., & Pisarski, A. (2005), Factors affecting student attitudes toward flexible online learning in management education, The Journal of Educational Research, 98(6), 331–338.
 5. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981), Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error, Journal of Marketing Research, 18(1), pp. 39–50. doi: 10.2307/3151312.
 6. Hair J. F, Black B., Babin B., Anderson R. E., and Tatham R. L. (2006), Multivariate Data Analysis, 6th edition, Pearson.
 7. Henseler J., Ringle C. M., Sinkovics R. R. (2009), The Use of Partial Least Squares Path Modeling in International Marketing, Advances in International Marketing, 20, 277–319.
 8. Hulland, J. (1999), Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies, Strategic Management Journal, 20(2), 195–204.
 9. Ives, B., Olson, M. H. and Baroudi, J. J. (1983), The measurement of UserInformation Satisfaction, Communications of the ACM, (26:10), 785–793.
 10. Larcker, D. F. and Lessig, V. P. (2007), Perceived Usefulness of Information: A Psychometric Examination, Decision Sciences (11:1), pp. 121–134.
 11. Lee, S. M., Kim, Y. R., & Lee, J. (1995), An empirical study of the relationships among end-user information systems acceptance, training, and effectiveness, Journal of Management Information Systems, 12(2), 189–202.
 12. Lim, D. H., Morris, M. L., & Kupritz, V. W. (2007), Online vs. blended learning: Differences in instructional outcomes and learner satisfaction, Journal of Asynchronous Learning Networks, 11(2), 27–42. Retrieved November 7, 2017 from https://www.learntechlib.org/p/104046/.
 13. Morgan, G. (2003), Faculty use of course management systems, Retrieved September 18, 2007 from http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ers0302/rs/ers0302w.pdf.
 14. Palmer, S. R., & Holt, D. M. (2009), Examining student satisfaction with wholly online learning, Journal of Computer Assisted Learning, 25(2), 101–113.
 15. Sclater, N. (2008), Web 2.0, personal learning environments, and the future of learning management systems. EDUCAUSE Research Bulletin, 13. Boulder, CO: EDUCAUSE Center for Applied research.
 16. Sener, J. and Humbert J. (2003), Student satisfaction with online learning: An expanding universe. Elements of Quality Online Education: Practice and Direction. Needham, MA: Sloan-C.
 17. Shelley, D. J., Swartz, L. B. & Cole, M. T. (2007), A comparative analysis of online and traditional undergraduate business law courses, International Journal of Information and Communication Technology Education, 3(1), 10–21.
 18. Shelley, D. J., Swartz, L. B., & Cole, M. T. (2008), Learning business law online vs. onland: A mixed method analysis, International Journal of Information and Communication Technology Education, 4(2), 54–66.
 19. Strachota, E. M. (2003), Student satisfaction in online courses: An analysis of the impact of learner-content, learner-instructor, learner-learner and learner-teacher interaction, Dissertation Abstracts International, 64(8), 2746 Key: citeulike: 1029163.
 20. Swan, K (2002), Building learning communities in online courses: The importance of interaction. Education, Communication & Information, 2(1): 23–49.
 21. Wang (2003), Assessment of learner satisfaction with asynchronous electronic learning systems, Information & Management, Vol. 41, 75–86.
 22. Wang, Q., Woo, H. L., Quek, C. L., Yang, Y., & Liu, M. (2011), Using the Facebook group as learning management system: An exploratory study, British Journal of Educational Technology.