NGHIÊN CỨU SỰ ỦNG HỘ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HUẾ | DL | Hue University Journal of Science: Economics and Development

NGHIÊN CỨU SỰ ỦNG HỘ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Khoa DL, Châu Thị Minh Ngọc, Đàm Lê Tân Anh

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v126i5D.4502

Abstract


Tóm tắt: Người dân là nhân tố đóng vai trò chủ chốt của sự phát triển du lịch tại địa phương. Sự ủng hộ của người dân địa phương là cực kỳ quan trọng cho sự thành công của các dự án phát triển du lịch. Nghiên cứu này được thực hiện trên nền tảng Lý thuyết trao đổi xã hội. Theo đó, người dân sẽ ủng hộ sự phát triển du lịch địa phương nếu nhận thấy các tác động tích cực mang lại nhiều hơn các tác động tiêu cực gây ra. Tác động hai mặt của du lịch được xem xét trên 4 khía cạnh kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường. Mô hình hồi quy đa biến được thành lập nhằm giải thích sự ảnh hưởng của các yếu tố nhận thức về tác động du lịch đến sự ủng hộ của người dân đối với du lịch địa phương. 

Từ khoá: tác động du lịch, sự ủng hộ của người dân, Lý thuyết trao đổi xã hội


Keywords


tác động du lịch, sự ủng hộ của người dân, lý thuyết trao đổi xã hội

References


Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội.

Nguyễn Đình Thọ (2012), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Nxb. Lao động – Xã hội, Hà Nội.

Allen, L., H. Hafer, R. Long, and R. Perdue (1993), Rural Residents’ Attitudes toward Recreation and Tourism Development, Journal of Travel Research 31 (4), 27–33.

Ap, J. (1992), Residents’ Perceptions on Tourism Impacts, Annals of Tourism Research 19, 665–690.

Besculides, A., Lee, M. E., & Mc Cormick, P. J. (2002), Residents’ perceptions of the cultural benefits of tourism, Annals of Tourism Research, 29 (2), 303–319.

Brunt, P., & Courtney, P. (1999), Host perceptions of sociocultural impacts, Annals of Tourism Research, 26 (3), 493–515.

Dyer, P., Gursoy, D., Sharma, B., & Carter, J. (2007), Structural modeling of resident perceptions of tourism and associated development on the Sunshine Coast, Australia, Tourism Management, 28, 409–422.

Fernando Almeida-García, María Angeles Pelaez-Fernandez, Antonia Balbuena-Vazquez, Rafael Cortes-Macias (2016), Residents' perceptions of tourism development in Benalmadena (Spain),Tourism Management, 54, 259–274.

Gerbing & Anderson (1998), “An Update Paradigm for Scale Development Incorporing Unidimensionality and Its Assessments”, Journal of Marketing Research, 25, 186–192.

Gursoy, D., and Rutherford D. G. (2004), Host Attitudes toward Tourism: An Improved Structural Model, Annals of Tourism Research, 31 (3), 495–516.

Gursoy, D., Jurowski C., and Uysal M. (2002), Resident Attitudes: A Structural Modeling Approach, Annals of Tourism Research, 29, 79–105.

Hair, J. F. Jr., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998), Multivariate Data Analysis, (5th Edition), Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., USA.

Jurowski, C. (1994), The Interplay of Elements Affecting Host Community Resident Attitudes toward Tourism: A Path Analytic Approach, PhD dissertation in Hospitality and Tourism, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA.

Jurowski, C., M. Uysal, and R. Williams (1997), A Theoretical Analysis of Host Community Resident Reactions to Tourism, Journal of Travel Research, 36 (2), 3–11.

Ko, D. W., & Stewart, W. P. (2002), A structural equation model of residents' attitudes for tourism development, Tourism Management, 23, 521–530.

Kousis, M. (1989), Tourism and the Family in a Rural Cretan Community, Annals of Tourism Research, 16, 318–332.

Lankford, S. V., and Howard D. R. (1994), Developing a Tourism Impact Attitude Scale, Annals of Tourism Research, 21 (1), 121–39.

Latkova, P., and Vogt, C.A. (2012), Residents’ attitudes toward existing and future development in rural communities, Journal of Travel Research, 51(1), 50–67.

Lindberg, K., & Johnson, R. L. (1997), Modelling resident attitudes toward tourism, Annals of Tourism Research, 24 (2), 402–424.

Mason P, Cheyne J. (2000), Residents’ attitudes to proposed tourism development, Annals of Tourism Research 27 (2): 391–411.

Mason, P., and J. Cheyne (2000), Residents’ Attitudes to Proposed Tourism Development, Annals of Tourism Research, 27 (2): 391–411.

McGehee, N., & Andereck, K. (2004), Factors predicting rural residents' support of tourism, Journal of Travel Research, 43 (2), 131–140.

Mohd Hafiz Hanafiah, Mohd Raziff Jamaluddin, Muhammad Izzat Zulkifly (2013), Local Community Attitude and Support towards Tourism Development in Tioman Island, Malaysia. Procedia – Social and Behavioral Sciences 105, 792–800.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994), Psychometric theory, McGraw-Hill, Inc., New York, USA.

Sharpley, R. (1994), Tourism, Tourists and Society, Huntingdon, Cambridgeshire: Elm Publications.

Sheldon, P. J., & Abenoja, T. (2001), Resident attitudes in a mature destination: the case of Waikiki, Tourism Management, 22, 435–443.

Sirakaya, E., Teye, V., & Sonmez, S. (2002), Understanding residents’ support for tourism development in the central region of Ghana, Journal of Travel Research, 41, 57–67.

Tomljenovic R, Faulkner B. (2000), Tourism and older residents in a sunbelt resort, Annals of Tourism Research 27(1): 93–114.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.