ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA KẺ BÀNG, QUẢNG BÌNH

Trần Thị Thu Thủy

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v128i5D.5428

Abstract


Tóm tắt: Phát triển bền vững là nhiệm vụ quan trọng hiện nay khi mà các nguồn lực có nguy cơ suy giảm và sử dụng mất cân bằng. Tại nhiều Hội nghị Liên hợp quốc nhận định rằng, phát triển bền vững được đặt trong mối quan hệ và thống nhất với ba yếu tố chính, đó là phát triển kinh tế; đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Bài viết sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia, khảo sát và phân tích dữ liệu theo phương pháp chỉ số nhằm nhận định mức độ phát triển bền vững Vùng đệm Vườn quốc Phong Nha Kẻ Bàng Quảng Bình dựa trên ba khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu đánh giá có nhiều cải thiện trong giai đoạn 2013 – 2018, có 9 trên 14 chỉ tiêu vượt mức quy hoạch và có tốc độ tăng hàng năm cao hơn, tuy nhiên số chỉ tiêu chưa đạt quy hoạch là 5 chiếm tỷ lệ 35,7%. Vì vậy cần nhận định lại thực trạng và nguyên nhân để có chính sách can thiệp kịp thời, chú trọng tính cân bằng trong khai thác và sử dụng nguồn lực một cách hợp lý và tuân thủ phát triển bền vững, điều này sẽ có vai trò rất lớn trong việc cải thiện đời sống, sinh kế và bảo tồn nguồn lực tài nguyên, an ninh sinh thái.

Từ khóa: Phát triển bền vững, Vùng đệm, Vườn quốc gia, tiêu chí phát triển bền vững


Keywords


sustainable development, buffer zone National park, criterion of sustainable development.

References


Bộ kế hoạch đầu tư (2019), Phê duyệt Bộ chỉ tiêu thống kê Phát triển bền vững ở Việt Nam, số 03/2019/TT-BKHDT.

Brundland, 1987. World Commision on Environment and Development. Oxford University Press.

Chi cục Thống kê (2013 – 2018), Niên giám thống kê huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa.

Chính phủ nước cộng hoà XHCN Việt Nam (2004), Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Vietnam Agenda 21), Hà Nội.

Cục Thống kê Quảng Bình (2017), Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Quảng Bình, Nhà xuất bản Thống kê.

Department for International Development (2002), "Socially Sustainable Development: Concepts And Uses".

Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, Số: 432/QĐ-TTg.

Trần Ngọc Ngoạn (2008), Phát triển nông thôn bền vững: những vấn đề lí luận và kinh nghiệm thế giới, Nxb Khoa học xã hội.

Nguyễn Minh Thu (2013), Nghiên cứu thống kê đánh giá phát triển bền vững ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (2014). Thông tư Quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ khu bảo tồn biển. Số 10/2014/TT-BNNPTNT.

The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN, 1980). World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development. IUCN–UNEP–WWF.

United Nations Conference on Environment and Development. “Agenda 21: Table of Contents. Earth Summit, 1992”.

UBND xã Dân Hoá, Trọng Hóa, Trung Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa, Tân Trạch, Thượng Trạch, Xuân Trạch, Phúc Trạch, Hưng Trạch, Sơn Trạch Phú Định, Trường Sơn (2013 – 2018), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội.

UBND Tỉnh (2014), Báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm theo hướng bảo tồn đến năm 2020, tầm nhìn 2030.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.