NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH LỰA CHỌN KHÁCH SẠN XANH CỦA DU KHÁCH KHI ĐẾN ĐÀ NẴNG SỬ DỤNG LÝ THUYẾT HÀNH VI DỰ ĐỊNH (TPB)

Abstract

Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên sử dụng lý thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behaviour - TPB) để xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn xanh của du khách trong trường hợp Việt Nam, cụ thể là Đà Nẵng. Kết quả khảo sát với 204 người tiêu dùng, được phân tích sử dụng mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Modeling - SEM) cho thấy ba yếu tố “Thái độ đối với việc lựa chọn khách sạn xanh”, “Chuẩn mực chủ quan lựa chọn khách sạn xanh”, và “Nhận thức kiểm soát hành vi lựa chọn khách sạn xanh” có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng khách sạn xanh của du khách.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v129i5C.5999

References

 1. http://baochinhphu.vn/Du-lich/Du-lich-Viet-Nam-tang-truong-than-ky-don-18-trieu-luot-khach-quoc-te/383674.vgp
 2. http://greenhotels.com/index.php
 3. http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/28534
 4. http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/29856
 5. https://danang.gov.vn/chi-tiet?id=31979&_c=3,9
 6. https://www.asean.org/storage/2012/05/ASEAN-Green-Hotel-Standard.pdf
 7. https://www.epa.gov/p2/green-hotels-resources-ecolabels-and-standards
 8. Ajzen (1991), The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(1), 179–211.
 9. Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980), Understanding attitude and predicting social behavior, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2012), Quyết định 1355/QĐ-BVHTTDL về Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh.
 11. Bohdanowicz, P. (2005), European hoteliers’ environmental attitudes: greening the business, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(2), 188–204.
 12. Chen, M. F., & Tung, P. J. (2014), Developing an extended theory of planned behavior model to predict consumers’ intention to visit green hotels, International Journal of Hospitality Management, 36, 221-230.
 13. Dean, M., Raats, M.M., & Shepherd, R. (2012), The role of self-identity, past behavior, and their interaction in predicting intention to purchase fresh and processed organic food, Journal of Applied Social Psychology, 42 (3), 669–688.
 14. Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C. (2009), Multivariate Data Analysis (8th Edition), Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 15. Han, H., & Kim, Y. (2010), An investigation of green hotel customers' decision formation: Developing an extended model of the theory of planned behavior, International Journal of Hospitality Management, 29(4), 659-668.
 16. Han, H., & Yoon, H. J. (2015), Hotel customers' environmentally responsible behavioural intention: Impact of key constructs on decision in green consumerism, International Journal of Hospitality Management, 45, 22-33.
 17. Han, H., Hsu, L. T. (Jane), & Lee, J. S. (2009), Empirical investigation of the roles of attitudes toward green behaviors, overall image, gender, and age in hotel customers' eco-friendly decision making process, International Journal of Hospitality Management, 28, 519–528.
 18. Han, H., Hsu, L. T. J., Lee, J. S., & Sheu, C. (2011), Are lodging customers ready to go green? An examination of attitudes, demographics, and eco-friendly intentions, International Journal of Hospitality Management, 30(2), 345–355.
 19. Han, H., Hsu, L.-T., & Sheu, C. (2010), Application of the Theory of Planned Behavior to green hotel choice: testing the effect of environmental friendly activities, Tourism Management, 31(3), 325–334.
 20. Han, H., Lee, J.-S., Trang, H. L. T., & Kim, W. (2018), Water conservation and waste reduction management for increasing guest loyalty and green hotel practices, International Journal of Hospitality Management, 75, 58–66.
 21. Laroche, M., Bergeron, J., & Barbaro-Forleo, G. (2001), Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally friendly products, Journal of Consumer Marketing, 18(6), 503–520.
 22. Lee, J., Hsu, L., Han, H., & Kim, Y. (2010), Understanding how customers view green hotels: how a hotel's green image can influence behavioral intentions, Journal of Sustainable Tourism, 18(7), 901-914.
 23. Paul, J., Modi, A., & Patel, J. (2016), Predicting green product consumption using theory of planned behavior and reasoned action, Journal of Retailing & Consumer Sevices, 29, 123-134.
 24. Teng, C.-C., Lu, A. C. C., & Huang, T.-T. (2018), Drivers of consumers’ behavioral intention toward green hotels, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(2), 1134-1151.
 25. Teng, Y. M., Wu, K. S., & Liu, H. H. (2013), Integrating altruism and the theory of planned behavior to predict patronage intention of a green hotel, Journal of Hospitality & Tourism Research, 39(3), 299-315.
 26. Thao, Nguyen Thi Phuong (2017), The relationship between eco-friendly practices and attitudes toward green hotels for domestic tourists, VNU Journal of Science: Economics and Business, 33(2), 101-111.
 27. Trang, H. L. T., Lee, J.-S., & Han, H. (2019), How do green attributes elicit pro-environmental behaviors in guests? The case of green hotels in Vietnam, Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(1), 14-28.
 28. Verma, V. K., & Chandra, B. (2018), An application of theory of planned behavior to predict young Indian consumers' green hotel visit intention, Journal of Cleaner Production, 172, 1152-1162.