BẢO TỒN DI SẢN VĂN HOÁ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: TRƯỜNG HỢP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH Ở HOÀNG THÀNH HUẾ

Keywords

phát triển bền vững
bảo tồn di sản văn hoá với phát triển du lịch
Hoàng Thành Huế phát triển du lịch bền vững
giá trị lõi của sản phẩm du lịch
bảo tồn di sản văn hoá ở Hoàng Thành Huế

Abstract

Với mục đích khám phá mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hoá với phát triển du lịch vì sự phát triển bền vững ở khu di sản văn hoá Thế giới – Hoàng Thành Huế (Đại Nội), bài viết này phân tích kết quả trùng tu di sản ở khu vực Hoàng Thành Huế qua hai giai đoạn từ năm 1996 – 2010 và giai đoạn từ năm 2010 – 2020; đồng thời phân tích kết quả của một số nghiên cứu về nhu cầu hoặc trải nghiệm của du khách khi tham quan khu vực Hoàng Thành Huế. Từ đây bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo các giá trị di sản văn hoá được bảo tồn toàn vẹn đồng thời thoã mãn được nhu cầu của du khách khi đến tham quan di tích Hoàng Thành Huế . Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự mất cân bằng trong bảo tồn và phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch ở Hoàng Thành Huế dẫn đến du khách có cái nhìn thiên lệch, thiếu tính tổng thể về vai trò lịch sử của Hoàng Thành Huế, mới chỉ được quan tâm với tư cách là ngôi nhà của hoàng gia triều Nguyễn mà gần như lãng quên rằng đó là một trung tâm quyền lực của Việt Nam và thế kỷ 19 . Khi có sự cạnh tranh trong việc lựa chọn giữa các lợi ích kinh tế hay bảo tồn các giá trị văn hoá di sản theo hướng bền vững, các nhà quản lý di sản Huế có xu hướng lựa chọn bảo tồn và phát triển các sản phẩm du lịch di sản theo hướng giải trí nhằm thu hút du khách. Tuy nhiên, điều họ đã bỏ qua đó là giá trị và lợi ích cốt lõi mà một sản phẩm cần mang lại cho khách hàng của mình, dẫn đến có những cách tiếp cận định kiến trong việc phát triển du lịch, đã phần nào làm giảm sự hài lòng của du khách đối với điểm tham quan Hoàng Thành Huế.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v129i5C.6036

References

 1. Al-Hagla, K.S. (2005). Cultural Sustainability: An Asset of Cultural Tourism Industry; Working Paper No. 6/2005; EBLA Center: University of Turin, Italy.
 2. Axelsson, R.; Angelstam, P.; Degerman, E.; Teitelbaum, S.; Andersson, K.; Elbakidze, M.; Drotz, M.K. 2013. Social and cultural sustainability: Criteria, indicators, verifier variables for measurement and maps for visualization to support planning. Ambio 42, 215–228.
 3. Bui Thi Tam. (2016). Management of World Cultural Heritage for Sustainable Tourism in Hue Royal Capital, Vietnam. In Tourism and Monarchy in Southeast Asia. UK: Cambridge Scholars Publishing, 103-117.
 4. Guccio, C.; Martorana, M.F.; Mazza, I.; Rizzo, I. (2016). Technology and Public Access to Cultural Heritage: The Italian Experience on ICT for Public Historical Archives. In Cultural Heritage in a Changing World; Borowiecki, K., Forbes, N., Fresa, A., Eds.; Springer: Cham, Switzerland, 55–75.
 5. Hai, Nguyen Thi Hong and Catherine Cheung. (2013). The classification of heritage tourists: a case of Hue City, Vietnam. Journal of Heritage Tourism, 1-16.
 6. Hawkes, J. (2001). The Fourth Pillar of Sustainability: Culture’s Essential Role in Public Planning; Common Ground Publishing: Melbourne, Australia.
 7. Huh Kwon. (2017). Bảo tồn và phát triển bền vững các thành phố lịch sử châu Á: Mục tiêu và nhiệm vụ. Hội thảo chuyên đề Huế - Gyeongju: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá thế giới. Hàn Quốc: Viện nghiên cứu di sản văn hoá Silla.
 8. Janhonen-Abruquah, H.; Topp, J.; Posti-Ahokas, H. (2018). Educating Professionals for Sustainable Futures. Sustainability 10, 592.
 9. Kim Ninh. (2002). A world transformed: The polotics of culture in revolutionary Vietnam. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 10. Loach, K.; Rowley, J.; Griffiths, J. (2017). Cultural sustainability as a strategy for the survival of museums and libraries. Int. J. Cult. Policy, 23, 186–198
 11. Minh Tự và Thái Lộc. (2010). Bảo tồn cố đô Huế: 2.300 tỷ đồng. Báo Tuổi Trẻ Online. Lần cuối truy cập ngày 8/10/2020, website: https://tuoitre.vn/bao-ton-co-do-hue-2300-ti-dong-399895.htm
 12. Navarrete, T. (2013a). Digital cultural heritage. In I. Rizzo & A. Mignosa (Eds.), Handbook on the economics of cultural heritage. Cheltenham, England: Edward Elgar, 251–271.
 13. Paolini, P., Mitroff Silvers, D., & Proctor, N. (2013). Technologies for cultural heritage. In I. Rizzo & A. Mignosa (Eds.), Handbook on the economics of cultural heritage. Cheltenham, England: Edward Elgar, 272–289.
 14. Phan Thanh Hải. (2019). 43 năm phục hưng di sản văn hoá Cố đô Huế - Từ cứu nguy khẩn cấp đến phát triển bền vững. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế. Lần cuối truy cập ngày 8/10/2020,website:http://hueworldheritage.org.vn/TTBTDTCDH.aspx?TieuDeID=127&TinTucID=2899&l=vn
 15. Phan Thuận An. (2013). Hoàng cung Huế: bố cục và ý nghĩa. Tạp chí Di sản văn hoá, Số 3.
 16. Ploysri Porananond và Victor T. King. (2016). Introduction: Tourism and Monarchy in Southeast Asia: From Symbolism to Commoditization. In Tourism and Monarchy in Southeast Asia. UK: Cambridge Scholars Publishing, 1-19.
 17. Preuss, U. (2016). Sustainable Digitalization of Cultural Heritage—Report on Initiatives and Projects in Brandenburg, Germany, Sustainability.
 18. Quyết định. Phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế 1996-2010. Số 818/TTg. Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 1996.
 19. Quyết định. Phê duyệt Dự án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế 2010 – 2020. Số 105/TTg. Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2010.
 20. Salaün, J.-M. (2013). The immeasurable economics of libraries. In I. Rizzo & A. Mignosa (Eds.), Handbook on the economics of cultural heritage. Cheltenham, England: Edward Elgar, 290-305.
 21. Smith, Laurajane. (2006). Use of heritage. London & New York.
 22. Swanson, K.K.; DeVereaux, C. (2017). A theoretical framework for sustaining culture: Culturally sustainable entrepreneurship. Ann. Tour. Res. 62, 78–88
 23. Trần Đức Anh Sơn, Phan Thanh Hải. (2002). Quần thể di tích cố đô Huế: Hai thế kỷ nhìn lại. Đăng trong Tuyển tập những bài nghiên cứu về triều Nguyễn. Huế: Sở KHCN&MT Thừa Thiên Huế-Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế xuất bản, 131-141.
 24. Trần Thị Ngọc Liên. (2013). Quần thể di tích cố đô Huế trong quá trình phát triển du lịch: cơ hội và thách thức. Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, 5(112): 109-116.
 25. Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế. (2017). Di sản Huế: Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế (10.6.1982-10.6.2017). Huế: TTBTDTCĐ Huế xuất bản.
 26. Tổng cục Du lịch. (2020). Du lịch Thừa Thiên Huế - Những cú hích phát triển. Lần cuối tuy cập vào ngày 8/10/2020, website: http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/printer/4201
 27. William Logan. (2017). Hue at Existential Crossroads: Heritage protection and sustainability in Asian developing country context. In Marie-Theres Albert, Francesco Bandarin & Ana Pereira Roders (Eds). Going Beyond: Perceptions of Sustainablity in Heritage Studies. Springer International Publishing.
 28. Bảo Hoàng Minh Quý. (2019). Đánh giá sự hài lòng của du khách quốc tế đối với quá trình tiếp cận các không gian cung đình tại điểm du lịch Hoàng Thành Huế. Khoá luận tốt nghiệp. Khoa Du lịch, Đại học Huế.
 29. Hoàng Thị Ái Nhi. (2020). Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch di sản tại điểm đến Hoàng Thành Huế. Khoá luận tốt nghiệp. Khoa Du lịch, Đại học Huế.