Vol 127, No 5A (2018)

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v127i5A

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Phùng Thị Hồng Hà
5–22
Phùng Thị Hồng Hà
23–38
Nguyễn Văn Toàn, Lê Nữ Minh Phương
39–51
Nguyễn Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Minh Hòa
53–71
Nguyễn Thanh Khanh, Trịnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Minh Hòa
PDF
73–85
Nguyễn Thị Lệ Hương, Trương Tấn Quân
87–104
Bùi Quang Bình, Đặng Đình Đức
105–117