Vol 127, No 5A (2018)

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v127i5A

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Phùng Thị Hồng Hà
5–22
Phùng Thị Hồng Hà
23–38
Nguyễn Văn Toàn, Lê Nữ Minh Phương
39–51
Nguyễn Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Minh Hòa
53–71
Nguyễn Thanh Khanh, Trịnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Minh Hòa
PDF
73–85
Nguyễn Thị Lệ Hương, Trương Tấn Quân
87–104
Bùi Quang Bình, Đặng Đình Đức
105–117
Nguyễn Việt Hà
119–131
Hồ Quốc Dũng
133–149
Ngô Văn Sơn, Thái Thị Phương
151–164
Đoàn Khánh Hưng
165–184
Nguyễn Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Minh Hòa, Đỗ Ngọc Mỹ
185–198
Hoàng Trọng Hùng, Huỳnh Thị Thu Quyên, Huỳnh Thị Nhi
199–212
Hồ Thị Thúy Nga, Phạm Thị Bích Ngọc
213–231
Trương Đình Thái
233–247