Author Details

Bích, Hồ Khánh Ngọc

  • Vol 101, No 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN - Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển
    ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUI BINARY LOGISTIC TRONG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ (VIB) - CHI NHÁNH HUẾ
    Abstract