Hue University Journal of Science: Earth Science and Environment

ISSN 2588-1183

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Le Van Thang

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Duong Duc Hung

Phone: 02343845658 | Email: ddhung@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | SubmissionsEditorial Board

Chair Editor

EditorsVol 126, No 4A (2017): HUJOS - Khoa học Trái đất và Môi trường

Table of Contents

Nguyễn Hữu Huy
5-13
Nguyễn Thị Ngọc Yến
15-26
Lê Văn Lợi, Nguyễn Đăng Độ
27-38
Nguyen Hoang Khanh Linh, Lê Nguyễn Gia Phong
39-48
Nguyen Hoang Khanh Linh, Đinh Phước Quang Huy, Nguyễn Thanh Hiếu Trung
49-60
La Dương Hải
61-71
Nguyễn Thị Hồng Nụ
73-89
Nguyễn Thị Thủy, Hồ Thanh Trung, Lê Duy Đạt, Hồ Trung Thành, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Đặng Quốc Tiến
91-105
Nguyễn Thị Thủy, Wada Hideki, Nguyễn Thị Hồng Nụ
107-118