Editorial Team

Editors

  1. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Tổng Biên Tập Tạp Chí Khoa học, Đại học Huế, Viet Nam
  2. TS. Trần Xuân Mậu, Đại học Huế
  3. Dương Đức Hưng, Viet Nam
  4. TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Hue University, Viet Nam

Section Editors

  1. TS. Trương Quý Tùng, Cơ quan Đại học Huế, Viet Nam
  2. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Tổng Biên Tập Tạp Chí Khoa học, Đại học Huế, Viet Nam

Proofreader

  1. TS. Trần Xuân Mậu, Đại học Huế