Ảnh hưởng của thăng giáng spin lên các tính chất nhiệt động lực học của chuỗi spin lượng tử với mô hình Heisenberg đẳng hướng

Phạm Hương Thảo

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v126i1D.4478

Abstract


Sự phụ thuộc nhiệt độ và từ trường ngoài của các tính chất nhiệt động lực học như thăng giáng spin, độ từ hóa, độ cảm từ và năng lượng tự do của chuỗi spin lượng tử sắt từ được nghiên cứu sử dụng phương pháp tích phân phiếm hàm với mô hình Heisenberg đẳng hướng. Các kết quả trong gần đúng trường trung bình (MFA) và gần đúng thăng giáng spin (SFA) được chỉ ra và được so sánh với kết quả của các tác giả khác. Ngoài ra, dưới ảnh hưởng của thăng giáng spin đã làm cho trật tự từ không tồn tại trong các hệ spin một chiều và hai chiều với tương tác trao đổi vùng hữu hạn trong mô hình Heisenberg đẳng hướng khi không có từ trường ngoài.

Keywords


chuỗi spin, phương pháp tích phân phiếm hàm, thăng gián spin, mô hình Heisenberg đẳng hướng, các tính chất nhiệt động lực học

References


L.L. Gonc-alvesa, , L.P.S. Coutinhoa , J.P. de Limab (2005), Static and dynamic properties of the XXZ chain with long-range interactions, Physica A, 345, 71.

I. Juhász Junger, D. Ihle L. Bogacz and W. Janke (2008), Thermodynamics of Heisenberg ferromagnets with arbitrary spin in a magnetic field, Physical Review B, 77, 174411.

Li Jialiang, Lei Shuguo (2008), Thermodynamic properties of the spin-1/2 ferromagnetic Heisenberg chain

with long-range interactions, Physics Letters A, 372, 4086.

Tao Xiang (1998), Thermodynamics of quantum Heisenberg spin chains, Physical Review B, 58, 9142.

A A Katanin, V Yu Irkhin (2007), Magnetic order and spin fluctuations in low-dimensional insulating systems, Physics – Uspekhi, 50(6), 613.

N.D. Mermin, H. Wagner (1966), Absence of Ferromagnetism or Antiferromagnetism in One- or Two-Dimensional Isotropic Heisenberg Models, Physical Review B, 17, 1133.

Bach Thanh Cong, Pham Huong Thao (2013), Thicknessdependent properties of magnetic ultrathin films, Physica B, 426, 144.

Bach Thanh Cong, Pham Huong Thao, Nguyen Tu Niem (2014), Role of interactions in size-dependent Curie temperature of magnetic ultrathin films, Ieee Transactions On magnetics, 50, 1100104.

I.A. Varkarchuk, Yu.K. Rudavskii, Method of functional integration in the theory spin systems, Theoretical and Mathematical Physics, 49, 1002.

V. G. Vaks, A. I. Larkin, S. A. Pikin (1967), Thermodynamics of an ideal ferromagnetic substance, Soviet Physics JETP, 26, 188.