Nghiên cứu đa dạng di truyền của tập đoàn giống mướp hương (Luffa cylindrical) bằng chỉ thị RAPD

Trương Thị Hồng Hải, Trần Bảo Ngà

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1C.4882

Abstract


Trong nghiên cứu này, 11 chỉ thị RAPD biểu hiện đa hình, được chọn từ 100 chỉ thị đã sử dụng, để nghiên cứu đa dạng di truyền của 48 giống mướp hương Lufa cylindrical, trong đó có 47 giống được thu thập từ trung tâm Tài nguyên Thực vật - Viện Khoa học Việt Nam và 1 giống mướp hương địa phương được thu thập tại Gia Lâm - Hà Nội. Dựa vào mức độ tương đồng về hệ số di truyền, 48 giống mướp hương được chia thành 7 nhóm nhóm chính. Nhóm I gồm có 18 giống có hệ số tương đồng di truyền dao động từ 0,62-0,69 và được chia thành 2 nhóm nhỏ. Nhóm II gồm có 8 giống và được chia thành 2 nhóm phụ. Nhóm III gồm 11 giống có hệ số tương đồng di truyền cao nhất 0,83. Nhóm IV gồm có 3 giống có và có hệ số tương đồng 0,73. Nhóm V gồm có 3 giống và có hệ số tương đồng dao động từ 0,67-0,7. Nhóm VI gồm có 3 giống và hệ số tương đồng 0,76. Nhóm VII gồm có 2 giống và hệ số tương đồng 0,54. Sự đa dạng về di truyền của tập đoàn giống mướp hương sẽ giúp cho các nhà chọn giống chọn được các tổ hợp lai có ưu thế lai cao để phục vụ các nghiên cứu tiếp theo về sự di truyền các tính trạng và công tác chọn tạo giống của mướp hương.


Keywords


Luffa cylindrica, tập đoàn, đa dạng di truyền, chọn giống

References


Bal KJ, Hari BKC, Radha KT, Madhusudan G, Bhuwon RS Madhusudan PU (2004). Descriptors for Sponge Gourd [Luffa cylindrica (L.) Roem, NARC, LIBIRD & IPGRI

Betal S., Roy C.P., Kundu S., Sen R.S, (2004). Estimation of geneetic variability of Vigna radiate cultivars by RAPD analysis, Biologia plantrum, 48(2), 205 – 209.

Dairo, F. A. S., & Adanlawo, I. G. (2007). Nutritional quality of Crasocephalum crepidioides and Senecio biafrae, Pakistan Journal of Nutrition, 6(1), 35-39.

Kawar P. G. Devarumath R. M. và Nerkar Y. (2009). Use of RAPD markers for assessment of genetic diversity in sugarcane cultivars, Indian Jourmal of Biotechnology, 8, 67-71.

Leal A.A., Mangolin C.A., Amaral A.T.J., Goncalves L.S., Scapim C.A, Mott A.S., Eloi I.B., Cordovés V., Silva M.F. (2010). Efficiency of RAPD versus SSR markers for determining genetic diversity among popcorn lines, Genetics and Molecular Research, 9(1), 9 – 18

Neha M., Dinesh Y. ( 2010), RAPD analysis among Pigeon pea (Cajanus cajan (L.) Mill sp.) cultivars for their genetic diversity, Genetic engineering and biotechnology Journal 8(2), 186-189

Raz, V. and Ecker, J. R. (1999). Regulation of differential growth in the apical hook of Arabidopsis, Development 126, 3661-3668.