ẢNH HƯỞNG CỦA NANO BẠC LÊN KHẢ NĂNG CẢM ỨNG MÔ SẸO VÀ TÁI SINH CHỒI TỪ MẪU LÁ CÂY DÂU TÂY (FRAGARIA X ANANASSA) NUÔI CẤY IN VITRO

Do Manh Cuong, Trương Thị Bích Phượng, Dương Tấn Nhựt

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1C.4893

Abstract


Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của nano bạc lên khả năng cảm ứng hình thành mô sẹo và tái sinh chồi từ mẫu lá ex vitrothông qua khử trùng; cũng như sinh trưởng, phát triển của chồi dâu tây khi bổ sung trực tiếp vào môi trường được khảo sát. Kết quả các mẫu lá được khử trùng trong nano bạc ở nồng độ, thời gian khác nhau được so sánh với đối chứng khử trùng trong HgCl2, Ca(ClO2). Tất cả các nghiệm thức này được nuôi cấy trên môi trường MS có bổ sung 1 mg/L TDZ và 0,1 mg/L IBA thu được như sau: nghiệm thức cho tỷ lệ nhiễm thấp nhất (22,22%) khi được khử trùng ở nồng độ 0,5 g/L nano bạc trong 20 phút. Tỷ lệ tái sinh chồi, số chồi/mẫu và số chồi cao > 1,5 cm đạt cao nhất (64,44%; 21 chồi và 6,66 chồi, lần lượt) ở nồng độ 0,2 g/L nano bạc trong 20 phút. Các chồi trên được tiếp tục nuôi cấy trên môi trường MS có bổ sung 0,02 mg/L NAA cho chiều cao cây, chiều dài rễ, khối lượng tươi cao nhất ở nghiệm thức bổ sung 1 mg/L nano bạc; số rễ nhiều nhất ở nghiệm thức bổ sung 2 mg/L nano bạc; khối lượng tươi và giá trị SPAD đạt cao nhất ở nghiệm thức bổ sung 1 mg/L nano bạc.

Keywords


dâu tây, in vitro, khử trùng, nano bạc, tái sinh chồi

References


Abdi G. (2012), Evaluation the potential of Nano silver for removal of bacterial contaminants in valerian (Valeriana officinalis L.) tissue culture. Journal of Biodiversity and Environmental Science 6(17): 199 - 205.

Bais H. P., Sudha G., Suresh B., Ravishankar G. A. (2000), Silver nitrate influences in vitro root formation in Decalepis hamiltonii Wight and Arn. Current Science 79(6): 894 - 898.

Chau H. N., Bang L. A., Buu N. Q., Dung T. T. N., Ha H. T., Quang D. V. (2008), Some results in manufacturing of nanosiver and investigation of its application for disinfection. Advances in Natural Sciences 9: 241 - 248.

Dean K. M., Qin Y., Palmer A. E. (2012), Visualizing metal ions in cells: an overview of analytical techniques, approaches, and probes. Biochimi et Biophysica Acta 1823(9): 1406 - 1415.

Donnoli M. I., Scafato P., Superchi S., Rosini C. (2001), Synthesis and stereochemical characterization of optically active 1,2-diarylethane-1,2-diols: useful chiral controllers in the Ti-mediated enantioselective sulfoxidation. Chirality 13(5): 258 - 265.

Duncan D. B. (1995), Multiple ranges and multiple F test. Biometrics 11: 1 - 42.

Dương Tấn Nhựt (2012), Thiết kế dụng cụ lấy mẫu trong nghiên cứu tái sinh và nhân giống vô tính cây Dâu tây, Công nghệ Sinh học Thực vật. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội: 48 - 59.

Haddadi F., Aziz M. A., Saleh G., Rashid A. A., Kamaladini H. (2010), Micropropagation of strawberry cv. Camarosa: Prolific shoot regeneration from in vitro shoot tips using thidiazuron with N6-benzylamino-purine. HortScience 45: 453 - 456.

Ines M., Krunoslav D., Vensa T., Marija V., Ankica P., Zlatko C., Boris P., Zorica J. (2013), in vitro sterilization procedures for micropropagation of Oblaciska sour Cherry. Journal of Agricultural Science 58(2): 117 - 126.

Murashige T., Skoog F. (1962), A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum 15: 473 - 497.

Nehra N. S., Stushnoff C., Kartha K. K. (1989), Direct shoot regeneration from leaf discs. Journal of the American Society for Horticultural Science 114: 1014 - 1018.

Ngô Xuân Bình (2010), Điều kiện và môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật, Nuôi cấy mô tế bào thực vật - Cơ sở lý luận và ứng dụng. Nhà xuất bản Khoa học - Kỹ Thuật, Hà Nội: 26 - 48.

Passey A. J., Barrett K. J., James D. J. (2003), Adventitious shoot regeneration from seven commercial strawberry cultivars (Fragaria x Ananassa Duch.) using a range of explant types. Plant Cell Reports 21(5): 397 - 401.

Popescu A. N., Isac V. S., Coman M. S., Radulescu M. S. (1997), Somaclonal variation in plants regenerated by organogenesis from callus culture of strawberry (Fragaria x Ananassa). Acta Horticulturae 439(8): 89 - 96.

Posnette A. F., Jha A. (1960), The use of cutting and heat treatment to obtain virus free strawberry plants. East Malling Research Station 32: 282 - 288.

Reddy B. O., Giridhar P., Ra Vishankar G. A. (2001), In vitro rooting of Decalepis hamiltonii Wight and Arn., an endangered shrub by auxins and root-promoting agents. Current Science 81(11): 1479 - 1481.

Seemueller E., Merkle F. (1984), Eliminierung von Phytophthora fragariae durch Meristemkultur. Gartenbauwissenschaft 49: 227 - 230.

Shah V., Belozerova I. (2008), Influence of metal nanoparticles on the soil microbial community and germination of lettuce seeds. Water Air and Soil Pollution 197: 143 - 148.

Sharma A., Kumar V., Giridhar P., Ravishankar G. A. (2008), Induction of in vitro flowering in Capsicum frutescens under the influence of silver nitrate and cobalt chloride and pollen transformation. Electronic Journal of Biotechnology 11(2): 84 - 89.

Sondi I., Salopek-Sondi B. (2004), Silver nano particles as antimicrobial agent: Case study on E. coli as a model for gram-negative bacteria. Journal of Colloid and Interface Science 275: 177 - 182.

Sutter E. G., Ahmadi H., Labavitch J. M. (1997), Direct regenration of strawberry Fragaria x Ananassa Duch. From leaf disks. Acta Horticulturae 447: 243 - 245.

Zebrowska J., Hortynski J. A. (2002), Plant regeneration from leaf explants in strawberry (Fragaria x Ananassa Duch.). Acta Horticulturae 567: 313 - 315.