NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ LÊN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ PHẨM PROBIOTIC GIÀU CAROTENOPROTEIN TỪ PHẾ LIỆU TÔM BỞI HỖN HỢP Bacillus subtilis C10 và Lactobacillus fermentum TC10

Đỗ Thị Bích Thủy, Lê Thị Thanh

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1C.4907

Abstract


Trong công trình này, chúng tôi đã nghiên cứu xác định một số thông số công nghệ thích hợp để thủy phân và lên men phế liệu tôm (PLT) bởi chủng B. subtilisC10 và L. fermentumTC10. Kết quả của công trình làm tiền đề cho nghiên cứu xử lý PLT kết hợp hai chế phẩm vi sinh nhằm tạo ra chế phẩm probitic giàu carotenoprotein. Các thông số công nghệ thích hợp để xử lý PLT trong quy trình sản xuất chế phẩm probiotic giàu carotenprotein từ PLT là: tỷ lệ gieo cấy chủng B. subtilisC10 và L. fermentumTC10 là (1:2). Nhiệt độ lên men của hỗn hợp PLT là 35oC. Thời gian lên men hỗn hợp PLT là 24 giờ.

Từ khóa: B. subtilis, L. fermentum, lên men, phế liệu tôm, probiotic.

Abstract

In this study, some optimal technological parameters were identidied for hyrolysis and fermentation of shrimp by-product by B. subtilis C10 and L. fermentum TC10. Results of this study will be applied for producing rich carotenoprotein probiotic preparation production from shrimp by- product treatment with combination two bacteria strain. The optimal parameters for treatment of shrimp by-product are: the ratio between B. subtilis C10 and L. fermentum TC10 inoculated in shrimp by-product  to be 1: 2;  This mixture was incubated at 35

o

C in 24 hours.

Key words: B. subtilis, Fermentation, L. fermentum, Probiotic, Shrimp by – product.


Keywords


B. subtilis, L. fermentum; lên men; phế liệu tôm; probiotic

References


Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty (1997), Vi sinh vật học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

Trần Thị Luyến 1998, Công nghệ chế biến sản phẩm lên men. Nxb Nông nghiệp, tr.120-123.

Trần Thị Luyến, Bùi Văn Tú (2006). Nghiên cứu sử dụng Lactobacillus plantarum lên men đầu tôm sú để thu hồi chitin.Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản số 03-04/2006.

Phạm Thị Đan Phượng, Trang Sĩ Trung, Nguyễn Thị Như Thường (2015). Tách chiết và thu nhận chế phẩm carotene-protein từ phế liệu tôm và ứng dụng. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 4/2015.

Đỗ Thị Bích Thủy (2008). Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay thế phế liệu tôm trong môi trường sản xuất chế phẩm protease từ Bacillus subtilis. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, 59, 42-43.

Đỗ Thị Bích Thủy (2014). Định danh và khảo sát một số tính chất có tiềm năng probiotic của vi khuẩn lactic phân lập từ tôm chua Huế. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn, 4-2014: 97-104

Nguyễn Minh Trí, Lương Thị Xuyến, Nguyễn Thị Thanh Hải, Đỗ Thị Ánh Hoà (2009). Ép tách protein từ đầu tôm thẻ (Penaeus vannamei) trong sản xuất chitin và bổ sung vào chượp trong sản xuất nước mắm. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thuỷ sản, Số đặc biệt: 141-146.

Cira, L. A., Huerta, S., Hall, G. M., Shirai, K., (2001). Pilot scale lactic acid fermentation of shrimp waste for Chitin recovery, pp.2-7.

FAO/WHO (2001). Joint expert consultation on evaluation of health and nutritional properties of probiotics in food including powder milk with live lactic acid bacteria, Córdoba, Argentina.

Garcia, A. , Henríquez, P., Retamal, C., Pineda, S., (2009). Probiotic properties of Lactobacillus spp isolated from gastric biopsies of Helicobacter pylori infected and non-infected individuals. Rev Med Chil, 137 (3), 369-376.

García, A., Sáez, K., Delgado, C., González, C. L., (2012). Low co-existence rates of Lactobacillus spp. and Helicobacter pylori detected in gastric biopsies from patients with gastrointestinal symptoms. Rev Esp Enferm Dig, 104 (9), 473-478.

Gotteland, M. , Brunser, O. , Cruchet, S., (2006). Systematic review: Are probiotics useful in controlling gastric colonization by Helicobacter pylori? Aliment Pharmacol Ther, 23 (8), 1077-1086.

Holanda, H. D., & Netto, F. M., (2006). Recovery of components from shrimp (Xiphopenaeus Kroyeri) processing waste b y enzymatic hydrolysis. Journal of Food Science, 71, 298-303.

Hong, H. A., Duc, L. H., Simon, M. C., (2005). The use of bacterial spore formers as probiotics. FEMS Microbiology Reviews 29 813–835

Mukkhejee, A. K., Adhikari, H., (2008). Production of alkaline protease by a thermophilic Bacillus subtilis under solid-state fermentation (SSF) condition using Imperata cylindrica grass and potato peel as low-cost medium: Characterization and application of enzyme in detergent formulation. Biochemical Engineering Journal, 39(2), 353-361.

Rao, M. S., Stevens, W. F., (2002). Chitin production by Lactobacillus fermentation of shrimp biowaste in a drum reactor and its chemical conversion to Chitosan, pp.3-8.

Sanders, M. E., Morelli, L. and Tompkins, T. A., (2003). Sporeformers as Human Probiotics: Bacillus, Sporolactobacillus, and Brevibacillus. Comprehensive reviews in food science and food safety Vol. 2, 2003.

Trung, T. S., Phuong, P. T. D. (2012). Bioactive compounds from by-products of shrimp processing industry in Vietnam. Journal of Food and Drug Analysis, 20 (1), 194-197.