ĐỊNH DANH VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA Lactobacillus farciminis NM6 PHÂN LẬP TỪ NƯỚC MẮM

Đỗ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Diễm Hương

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1C.4911

Abstract


TÓM TẮT

Bên cạnh khả năng lên men đường thành sản phẩm chính là axit lactic được ứng dụng trong lên men thực phẩm, hệ vi khuẩn lactic còn có nhiều tính chất có lợi khác cần được khai thác như chức năng probiotic, khả năng chịu muối, khả năng gây hương trong lên men nước mắm...Trong công trình này, bằng phương phápđịnh danh MADLI-TOF MS, chủng NM6 phân lập từ nước mắm được xác định thuộc loài Lactobacillus farciminis. Chủng này sau đó được khảo sát một số tính chất có lợi. Kết quả khảo sát cho thấy rằng, chủng NM6 có khả năng chịu muối NaCl ở các nồng độ 10%, 15%, 20% và 25%. Nghiên cứu về tiềm năng probiotic cho thấy Lb. farciminisNM6 là chủng có nhiều triển vọng. Khả năng chịu axit của các chủng khảo sát cao; số tế bào sống sót sau khi ủ với dịch pH 2 qua 3 giờ còn khá caođạt7,204log CFU/ml.Chủng này cũng thể hiện khả năng tự kết dính và đồng kết dính với Staphylococcus aureuscao với tỷ lệ phần trăm kết dính đạt 75,02% và 48,36%, khả năng bám dính với dung môi ethyl acetate là 67,45%. Kết quả về khả năng kháng E.colivà Salmonella của chủng vi khuẩn lactic này cho thấy xuất hiện các vòng sáng vô khuẩn với đường kính khác nhau nằm trong khoảng 10– 12mm.

Từ khóa:chịu muối, định danh, nước mắm, probiotic, vi khuẩn lactic.

SUMMARY

Lactic acid bacteria (LAB) have not only lactic acid production but also benefit characteristics such as probitotic properties, halophilic, flavor creation in fish sauce fermentation...In this work, a LAB strain wasisolated from fish sauce. The isolate wasidentified by PheS gene sequencing. The result shows that this strainwas closest toLatobacillus farciminis named Lb. farciminis NM6.Thisstrain wasalso investigated their benefit characteristics. This strain could growth in the medium containing NaCl concentrations in the range 10% - 25%. Study of potential probiotic showed that this strain had high promise. The survival cell enumerations of this strain wasstill high after 3 hours of incubation at pH 2is 7,204log CFU/ml. It exhibited the ability of autoaggregation to be75,02% and that of coaggregation with Staphylococcus aureusto be 48,36%. Its ability of adhesion to ethyl acetate was 67,45%.Their clear zone diameters for inhibition of the growth of Escherichia coli and Salmonellawerein the range 10– 12mm. 

Key words:identification,fish sauce, halophilic,lactic acid bacteriaprobiotic.References


Nguyễn Thị Hoài Hà, Phạm Văn Ty, Nguyễn Thị Kim Quy (2002) Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp bacterioxin của loài Lactobacillus plantarum L24. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng, Chuyên san Công nghệ sinh học, Hà Nội, 47-52.

Đỗ Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Diễm Hương (2012) Xác định và khảo sát một số tính chất có lợi của chủng Lactobacillus fermentum DC1 phân lập từ sản phẩm dưa cải Huế. Tạp chí khoa học, Đại học Huế 71(2): 175 -185.

Nguyễn Vũ Tường Vy, Nguyễn Văn Thanh, Trần Thu Hoa (2007) Khảo sát khả năng chịu đựng acid, muối mật và kháng sinh của một số vi sinh vật là nguyên liệu sản xuất probiotic dùng đường uống. Tạp chí Dược học 378: 255-263.

Chaiyanani S, Maugel T, Huq A, Robbi FT and Colwell RR (1999) Polyphasic Taxonomy of a Novel Halobacillus, Halobacillus thailandensis sp. nov. isolated from Fish Sauce. Systematic and Applied Microbiology, 22: 360-365.

Collado MC, Meriluoto J, Salminen S (2007) Development of new probiotics by strain combinations: Is it possible to improve the adhesion to Intestinal Mucus?. Journal of Dairy Science 90: 2710–2716.

Doan NTL, K. Van Hoorde, Cnockaert M, De Brandt E, Aerts M, Le Thanh B and Vandamme P (2012) Validation of MALDI-TOF MS for rapid classification and identification of lactic acid bacteria, with a focus on isolates from traditional fermented foods in Northern Vietnam. Letters in Applied Microbiology 55: 265-273.

Juste A, Lievens B, Frans I, Marsh TL, Klinge berg M, Michiels CW, Willems KA (2008) Geretic and physiological diversity of Tetragnococcus halophilus strains isolated from sugar anh salt rich environment. Microbilogy 154: 2600-2610.

Kim PI, Jung MY, Chang YH, Kim S, Kim SJ, Park YH (2007) Probiotic properties of Lactobacillus and Bifidobacterium strains isolated from porcine gastrointestinal tract. Applied Microbiology Biotechnology 74:1103-1111.

Kobayashi, Kajiwara, Wahyuni M, Hamada-Sato N, Imada C, Watanabe E (2004) Effect of culture conditions on lactic acid production of Tetragenococcus species. Journal Appl Microbiol. 96(6):1215-21.

Kos B, Suskovic MJ, Vukovic S, Simpraga M, Frece1 J (2003) Adhesion and aggregation ability of probiotic strain Lactobacillus acidophilus M92. Journal of Applied Microbiology 94: 981–987.

Maragkoudakis P.A., Zoumpopouloua G., Miarisa C., Kalantzopoulosa G., Potb B., Tsakalidou E. (2006). Probiotic potential of Lactobacillus strains isolated from dairy products. International Dairy Journal,16, pp. 189–199.

Maria VP, (2006) Molecular and physiological studies on the functionality of probiotic lactobacilli. Doctor thesis on Biochemistry, Karlsruhe University, Argentina.

Mishra V, Prasad DN (2005) Application of in vitro methods for selection of Lactobacillus casei strains as potential probiotics. International Journal Food Microbiol, 103:109-115.

Nwafor OE (2014) Isolation and identification of lactic acid bacterial (LAB) from yoghurt and antibacterial activity against some clinical isolates. International Journal of Food Nutrition and Safety, 5(1): 31-38.

Rahman M, Kim WS, Kumura H, Shimazaki K (2008) Autoaggregation and surface hydrophobicity of Bifidobacteria. World Journal of Microbiology Biotechnology 24:1593–1598.

Rhys JJ, Hassan MH, Monique Z, Gale B, John RT (2008), Isolation of lactic axit bacteria with inhibitory activity against pathogens and spoilage organisms associated with fresh meat, Food Microbiology 25: 228–234.

Udomsil N, Rodtong S, Tanasupawat S, Yongsawatdigul J (2010) Proteinase producing halophilic lactic acid bacteria isolated from fish sauce fermentation and their ability to produce volatile compounds. International Journal of Food Microbiology, 141: 186–194.

Wakil SM, Osamwonyi UO (2012) Isolation and screening of antimicro-bial producing lactic acid bacteria from fermenting millet gruel. International Research Journal of Microbiology, 3 (2): 072 -079.

Sách

Lee YK, Salminen S (2009) Handbook of probiotics and prebiotics, 2nd edition, John Wiley & Sons Inc, Canada.