TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA PROTEIN p65 TỪ MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE GÂY BỆNH SUYỄN LỢN TRONG VI KHUẨN E. COLI BL21 (DE3)

Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Đinh Thị Bích Lân, Lê Đức Thạo, Lê Quốc Việt, Phùng Thăng Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Võ Phước Khánh

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1C.4918

Abstract


Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tạo dòng và biểu hiện thành công gen p65 mã hóa protein p65 của Mycoplasma hyopneumonia (M. hyopneumonia) được phân lập từ các mẫu phổi lợn ở Thừa Thiên Huế. Đoạn gen p65 được khuếch đại và gắn vào vector pET 200/D-TOPO và sau đó biến nạp vào chủng E. coli BL21(DE3). Kết quả cho thấy rằng gen p65 có kích thước khoảng 936 bp, mức tương đồng với trình tự gen được công bố trên GenBank (mã số: CP003131.1) là 100%, mã hóa chuổi polypeptide dài 311 axit amin và có tương đồng với chuổi polypeptide được công bố trên GenBank (mã số: AAB67173.1) là 100%. Phân tích điện di SDS-PAGE trong điều kiện biến tính cho thấy protein dung hợp 6xHis-p65 có khối lượng phân tử khoảng 37 kDa.


Keywords


Lợn, gen p65, Mycoplasma hyopneumonia

References


Clark L.K., Armstrong C.H., Freeman M.J., Scheidt A.B., Sands-Freeman L. and Knox K. (1991), Investigating the transmission of Mycoplasma hyopneumoniae in a swine herd with enzootic pneumonia. Veterinary medicine (USA).

Liu W., Xiao S., Li M., Guo S., Li S., Luo R., Feng Z., Li B., Zhou Z., Shao G., Chen H. and Fang L. (2013), Comparative genomic analyses of Mycoplasmahyopneumoniae pathogenic 168 strain and its high-passaged attenuated strain. BMC Genomics: 1471-2164.

Sørensen V., Ahrens P., Barfod K., Feenstra A.A., Feld N.C., Friis N.F., Bille-Hansen V., Jensen N.E. and Pedersen M.W. (1997), Mycoplasma hyopneumoniae infection in pigs: duration of the disease and evaluation of four diagnostic assays. Vet Microbiol. 54(1): 23-34.

Seymour L.M., Deutscher A.T., Jenkins C., Kuit T.A., Falconer L., Minion F.C., Crossett B., Padula M., Dixon N.E., Djordjevic S.P. and Walker M.J. (2010). A processed multidomain Mycoplasma hyopneumoniae adhesin binds fibronectin, plasminogen, and swine respiratory cilia. J. Biol. Chem: 33971–33978.

Sambrook J., Russell D.W. (2001), Molecular cloning: A laboratory manual. 3rd Edition: A4.40-42. Cold Spring Harbor Laboratory Press. Cold Spring Harbor. N.Y.

Thacker E., (2006), Mycoplasmal diseases of swine (Eds: Straw B. E., Zimmerman J. J., D’Allaire S., and Taylor D.J) 9th edition. Blacwell Publishing Ltd., Oxford, UK: 701-717.

Zhang Q., Young T.F. and Ross R.F. (1995), Identification and characterization of a Myco

plasma hyopneumoniae adhesin. Infect. Immun: 1013–1019.