ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG, MẬT ĐỘ BAN ĐẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CHỦNG TẢO Nanochloropsis oculata VÀ NUÔI SINH KHỐI TRONG ĐIỀU KIỆN CHIẾU SÁNG TỰ NHIÊN

Trần Vinh Phương, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Văn Huy, Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Văn Khanh

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1C.4920

Abstract


Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng, mật độ ban đầu đến sinh trưởng của vi tảo Nanochloropsis oculata và thử nghiệm nuôi sinh khối trong túi nilon và thùng xốp với các điều kiện nuôi cơ bản. Kết quả nghiên cứu cho thấy chủng Nanochloropsis oculata sinh trưởng tốt nhất trong môi trường Walne. Với thể tích tiếp giống ban đầu 20 % (Vgiống/Vmt), cho kết quả phát triển tốt nhất với mật độ cực đại (54,95 ± 3,03)x105 tế bào/mL sau 9 ngày nuôi cấy, có pha cân bằng ổn định. Nuôi sinh khối chủng tảo Nanocloropsis oculata trong điều kiện ánh sáng tự nhiên trong túi nilon có thể tích 50 L sau 8 ngày nuôi tảo đạt mật độ cực đại (60,69 ± 4,43)x105 tế bào/mL và ở thùng xốp (50 L nước) với kích thước (540 x 385 x 300 mm) chỉ đạt 39,56 ± 2,68 x105 tb/mL cũng sau 8 ngày nuôi cấy

Full Text:

PDF