NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN CARBON VÀ MỘT SỐ ELICITOR LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA TẾ BÀO HUYỀN PHÙ ĐINH LĂNG ( POLYSCIAS FRUTICOSA (L.) HARMS)

PHAN THỊ Á KIM, NGUYỄN THỊ HÀ NGÂN, LÊ THỊ ANH THƯ, LÊ VĂN TƯỜNG HUÂN

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1C.4922

Abstract


Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) là một loài cây thuốc có giá trị, được dân gian sử dụng rộng rãi làm thuốc tăng cường sức khỏe. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của nguồn carbon và một số loại elicitor (dịch chiết nấm men, salicylic acid và AgNO3) lên khả năng sinh trưởng của tế bào huyền phù đinh lăng đã được khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, môi trường MS (Murashige and Skoog, 1962) lỏng có bổ sung α-naphthaleneacetic acid (NAA) 2 mg/L và Kinetin 0,5 mg/L, sucrose 3% là tốt nhất cho khả năng sinh trưởng của tế bào đinh lăng, sinh khối tế bào tươi đạt 7,50 g (0,40 g khô) sau 16 ngày nuôi cấy. Tất cả các loại elicitor sử dụng trong nghiên cứu đều ức chế sự sinh trưởng của tế bào huyền phù, nồng độ elicitor càng cao sinh khối tế bào càng giảm. Đây là điều kiện cần thiết để tăng sự tích lũy các hợp chất thứ cấp trong nuôi cấy tế bào huyền phù.


Keywords


Đinh lăng, elicitor, nguồn carbon, Polyscias fruticosa, tế bào huyền phù