Tuyền, Trần Ngọc, Hồ Văn Minh Hải, and Nguyễn Đức Hoàng. 2019. “Synthesis of CoxMg1–xAl2O4 As Cobalt Blue Ceramic Pigments by Pechini Process”. Hue University Journal of Science: Natural Science 128 (1C):5-11. https://doi.org/10.26459/hueuni-jns.v128i1C.5218.