1.
Hiền BTT, Chi TTK, Thành NT, Tân MM, Đại NT, Hùng NM, Lâm T Đại, Bích VT. Photoelectrochemical characterizations of hybrid nanostructure of few-layer ZnO/MoS2 nanorod. hueuni-jns [Internet]. 2020Jun.30 [cited 2021Apr.21];129(1C):15-22. Available from: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5710