Editorial Team

Editors

  1. MS. Trần Thị Vĩnh Liên, Ban Khoa học Công nghệ - Đại học Huế, Viet Nam
  2. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Tổng Biên Tập Tạp Chí Khoa học, Đại học Huế, Viet Nam
  3. TS. Trần Xuân Mậu, Đại học Huế
  4. TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Hue University, Viet Nam

Section Editors

  1. TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Hue University, Viet Nam
  2. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Tổng Biên Tập Tạp Chí Khoa học, Đại học Huế, Viet Nam