ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG MANH MÚN ĐẤT ĐAI ĐẾN CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ TRỒNG LÚA Ở HUYỆN LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH

Abstract

Manh mún đất đai được xem như là một trở ngại đối với quá trình cải thiện năng suất trong sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá tác động của manh mún đất đai đến chi phí và kết quả sản xuất của các hộ trồng lúa ở hai xã của huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, số lượng thửa đất và mức độ manh mún đất đai được đo bằng chỉ số tổng hợp Simpson (Simpson Index) có tác động tiêu cực đến chi phí các chi phí chủ yếu của sản xuất lúa bao gồm chi phí lao động, chi phí giống và chi phí phân bón. Bên cạnh đó, manh mún đất đai cũng làm giảm năng suất lúa của các nông hộ. Để giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực này, công tác dồn điền đổi thửa cần được tiếp tục mở rộng thực hiện. Ngoài ra, trong thời gian tới chính quyền địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường giao dịch đất nông nghiệp.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v90i2.3358