VAI TRÒ CỦA THAI XUYÊN TRẦN QUÍ CÁP TRONG PHONG TRÀO DUY TÂN ĐẦU THẾ KỶ XX

Nguyễn Tất Thắng

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v126i6B.4359

Abstract


Bài viết nhằm đi sâu vào tìm hiểu những đóng góp của chí sĩ Trần Quí Cáp với phong trào Duy Tân đất nước đầu thế kỷ XX trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, tư tưởng và cũng qua đó làm rõ thực chất bản án mà thực dân Pháp và triều đình nhà Nguyễn đã gán cho ông

Refbacks

  • There are currently no refbacks.