Vol 90, No 2 (2014)

Vol 90, No 2 (2014)

Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v90i2

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Như Phương Anh
Nguyễn Như Phương Anh, Trần Thị Khánh Linh
Hồ Khánh Ngọc Bích, Lê Thị Phương Thanh, Trần Đức Trí
Hà Thị Hằng
Phan Văn Hòa
Phan Văn Hòa, Ngô Thành
Nguyễn Khắc Hoàn
Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi
Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi, Phan Thị Ánh Nguyệt
Hoàng Triệu Huy, Phan Đình Khôi, Trần Quốc Dương
Bùi Dũng Thể, Hồng Bích Ngọc, Lê Thanh An
Trần Đức Trí, Huỳnh Anh Thuận, Dương Bá Vũ Thi
Lại Xuân Thủy
Bùi Đức Tính, Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Văn Toàn, Phạm Xuân Hùng, Dương Thị Tuyên
Nguyễn Văn Toàn, Lại Xuân Thủy
Nguyễn Hồ Minh Trang
Phạm Thị Thanh Xuân, Bùi Dũng Thể