Vol 66, No 3 (2011)

Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 66, số 3, năm 2011

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v66i3

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phan Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Dũng
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Văn Đăng
Võ Trung Định
Hà Văn Hành, Trần Thúy Hằng
Hoàng La Phương Hiền
Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Việt Phương
Nguyễn Minh Hoạt
Đỗ Kỳ Huy
Phạm Thế Kiên
Lê Thành Nam
Nguyen Duy Phuong
Lê Hồ Sơn
Nguyễn Văn Tận, Trần Ngọc Vĩ
Huỳnh Đức Thiện
Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Ngọc, Lê Văn Huy
Nguyễn Thị Tịnh Thy
Nguyễn Văn Toàn, Trần Viểt Nguyên
Hoàng Ngọc Vĩnh
Lê Thị Thanh Xuân