LÀNG CỔ HỘI KỲ - NHỮNG GIÁ TRỊ DI SẢN KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN CẦN BẢO TỒN VÀ KẾ THỪA TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Abstract

Xương văn Hội, tối cao, văn hóa, văn hóa, thú vị Nơi mà một trong số ít ở trong khi ở Quảng Đông là một trong hai khu vực của họ. Đặc biệt là hội nghị, tình yêu và sự nghiệp của họ.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jtt.v129i2A.5303

References

  1. Phạm Hùng Cường (2014), Làng xã truyền thống Việt Nam - Bảo tồn và phát triển, Nxb. Nông Nghiệp.
  2. Nguyễn Thị Nương (2016), Vật liệu truyền thống trong các công trình kiến trúc dân gian của người Việt Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt, (263).
  3. Nguyễn Sỹ Quế, Nguyễn Văn Đỉnh, Nguyễn Hồng Hương (2010), Lịch sử kiến trúc truyền thống Việt Nam, Nxb.Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.
  4. Nguyễn Đình Thi (2011), Kiến trúc nhà ở nông thôn, Nxb. Khoa học Kỹ thuật.
  5. Võ Thị Thu Thủy (2018), Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt, Nxb. Xây dựng.
  6. Lê Thành Vinh (2016), Bảo tồn các giá trị truyền thống của làng Việt trong quá trình phát triển, Tạp chí Kiến trúc, (12)
  7. Hoàng Đức Anh Vũ (2016), Kế thừa những giá trị kiến trúc truyền thống trong thiết kế nhà ở nông thôn Quảng Trị, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, (202), 75-77.
  8. Hoàng Đức Anh Vũ (2018), Quá trình biến đổi không gian kiến trúc nhà ở nông thôn tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Kiến trúc, (8), 84-86.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array