Vol 128, No 2A (2019)

Vol 128, No 2A (2019)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jtt.v128i2A

Table of Contents

HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY

Bảo Văn Quốc Võ
5-14
Khương Anh Sơn, Đinh Quốc Dương, Phạm Xuân Phương, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Kim Anh
15-27
Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Vũ Bá Huy
29-41
Đặng Minh Tuyết, Võ Văn Quốc Bảo
43-54
Nguyễn Vũ Minh