ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Trần Thị Tú Anh

Tóm tắt


Giáo dục quốc phòng (GDQP) là một nội dung giáo dục quan trọng, góp phần hình thành nhân cách toàn diện cho thế hệ trẻ và đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong hệ thống giáo dục của nước ta, giáo dục quốc phòng đã được đưa vào chương trình học chính khóa của học sinh trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, sinh viên cao đẳng và đại học. Cùng với sự đổi mới về mục tiêu, chương trình, nội dung dạy học GDQP, một số trung tâm GDQP đã được thành lập, tạo điều kiện để tổ chức tốt hoạt động dạy học và giáo dục nhằm nâng cao chất lượng GDQP cho sinh viên. Với mục đích tăng cường hiệu quả hoạt động của các trung tâm GDQP, cần xác định những biện pháp thúc đẩy phù hợp, dựa trên cơ sở thực tiễn về chất lượng đào tạo.

Tài liệu tham khảo


. Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Mạnh Tiến, Thực trạng sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học Môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, (2012), 41-44.

. Phan Xuân Dũng, Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2, Tạp chí Quốc phòng Toàn dân, 12 (2011).

. Nguyễn Văn Hồng (chủ biên), Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng, Tâm lý học Lứa tuổi và Tâm lý Sư phạm, Nxb. Giáo dục, 1995.

. Nguyễn Duy Nguyên, Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh ở Hải Dương và một số vấn đề đặt ra, Tạp chí Quốc phòng Toàn dân, 3, (2011).

. Nguyễn Mạnh Tiến, Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học GDQP của sinh viên Đại học Huế, Đề tài NCKH cấp cơ sở, Đại học Huế, 2007.

. Nguyễn Mạnh Tiến, Hoạt động ngoại khóa cho sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Huế, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Tổ chức hoạt động ngoại khoá cho sinh viên các trung tâm GDQP-AN”, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 2011.

. Phạm Thanh Thủy, Hứng thú học tập môn Giáo dục quốc phòng an ninh của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

. Nguyễn Nghĩa, Đổi mới GDQP trong đổi mới đào tạo đại học, Tạp chí Nhà trường Quân đội, 4, (1997).

. Nguyễn Mạnh Tiến, Một số kinh nghiệm đào tạo giáo viên GDQP-AN của Trung tâm GDQP Huế, Tạp chí Giáo dục Quốc phòng – An ninh của cơ quan thường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương, 9, (2010).


 

Trung tâm Công nghệ Thông tin - Đại học Huế

Copyright by Hue University