ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ GIAI ĐOẠN 1999–2019

Keywords

Urban, planning, Hue city Đô thị, quy hoạch, thành phố Huế

Abstract

Nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch đô thị thành phố Huế giai đoạn 1999–2019, làm nền tảng cho đề xuất xây dựng và phát triển thành phố theo hướng đô thị di sản. Các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng bao gồm thu thập số liệu thứ cấp, phương pháp thảo luận nhóm tập trung và phương pháp phỏng vấn sâu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 80 đồ án quy hoạch đô thị được phê duyệt trong 20 năm. Trong đó, có 03 phương án quy hoạch được đánh giá là có quy mô lớn và có tính chất quan trọng hơn so với các phương án còn lại, bao gồm quy hoạch chung 1999, quy hoạch An Vân Dương, và quy hoạch chung 2014. Kết quả thực hiện của quy hoạch chung 1999 đạt 20% diện tích so với tổng thể chung được phê duyệt; Quy hoạch An Vân Dương chỉ có 26/96 dự án đã hoàn thành, diện tích triển khai các dự án chỉ chiếm 24,1% so với tổng diện tích của phương án được phê duyệt; Quy hoạch chung 2014 chỉ đạt 5% diện tích so với tổng thể quy hoạch được phê duyệt. Nhìn chung, kết quả thực hiện các phương án quy hoạch đô thị thành phố Huế trong giai đoạn 1999-2019 chưa đạt chỉ tiêu đặt ra.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3D.6149

References

 1. Angel, S., Parent, J., Civco, D. L., Blei, A., & Potere, D. (2011), The dimensions of global urban expansion: Estimates and projections for all countries, 2000–2050, Progress in Planning, 75(2), 53–107. https://doi.org/10.1016/j.progress.2011.04.001.
 2. Trần Quang Hiếu (2019), Đánh giá vai trò của quy hoạch đô thị đối với sự phát triển của thành phố Huế, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Fulbright Việt Nam.
 3. Nguyễn Thanh Hóa (2012), Xây dựng Thừa Thiên Huế thành đô thị trung tâm đặc sắc, Tạp chí Nhân Dân, số tháng 1 năm 2012.
 4. Labadi, S., & Long, C. (2010), Heritage and Globalisation: Key Issues in Cultural Heritage. https://doi.org/10.4324/9780203850855.
 5. Ngân hàng Thế giới (2006), Chiến lược phát triển đô thị, đối mặt với những thách thức về đô thị hóa nhanh chóng và chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.
 6. Phùng Hữu Phú (2009), Đô thị hóa ở Việt Nam – Từ góc nhìn nông nghiệp, nông thôn, nông dân, Tạp chí Tuyên giáo, 3.
 7. Thủ tướng chính phủ (2009), Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7 tháng 4 năm 2009 về Phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.
 8. Hoàng Bá Thịnh (2013), Đô thị hóa và quản lý quá trình đô thị hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, Đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước (Chương trình Tây Nguyên 3).
 9. Sở xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế (2014), Báo cáo về quy hoạch khớp nối các dự án quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn thành phố Huế.
 10. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2019), Quyết định số 3342 /QĐ-UBND ngày 27/12/2019 về việc phê duyệt Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030.
 11. Trang thông tin https://thuathienhue.gov.vn/, Thừa Thiên Huế - một thành phố trực thuộc Trung ương đặc trưng của Việt Nam, truy cập 19/12/2020.