(1)
Hoàng Thị Như, H.; Nguyễn Thị Ngọc , K.; Hồ Thị Hoài, N.; Hồ, Đức V. Flavanoids and Diarylheptanoids from Conamomum Rubidum Lamxay & N.S.Lý. hueuni-jns 2024, 133, 15-22.