Quảng, Hoàng Tấn, Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Hải Yến, Trần Quang Khánh Vân, and Nguyễn Duy Quỳnh Trâm. 2020. “Development of a Diagnostic SCAR Marker for Vibrio Vulnificus Causing Ulcerative Disease in Marine Fishes in Thua Thien Hue”. Hue University Journal of Science: Natural Science 129 (1C):99-108. https://doi.org/10.26459/hueuni-jns.v129i1C.5780.