Quảng, Hoàng Tấn, Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Hải Yến, Trần Quang Khánh Vân, and Nguyễn Duy Quỳnh Trâm. “Development of a Diagnostic SCAR Marker for Vibrio Vulnificus Causing Ulcerative Disease in Marine Fishes in Thua Thien Hue”. Hue University Journal of Science: Natural Science 129, no. 1C (June 30, 2020): 99-108. Accessed June 22, 2024. https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/5780.