1.
Hoàng Thị Như H, Nguyễn Thị Ngọc K, Hồ Thị Hoài N, Hồ Đức V. Flavanoids and diarylheptanoids from Conamomum rubidum Lamxay & N.S.Lý. hueuni-jns [Internet]. 2024Mar.29 [cited 2024May18];133(1A):15-22. Available from: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/7264