Thông báo số 03 (nhiệm kì 2014 - 2018): Quyết định bổ sung thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế

2014-10-10

Theo quyết định số 1848/QĐ_ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc bổ sung thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế.

Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế xin thông báo bổ sung các thành viên sau đây vào Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2014:

- PGS.TS. Nguyễn Đức Hưng, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

- GS.TS. Phạm Quang Hưng, Đại học Virginia, Hoa Kỳ

- GS.TS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

- PGS.TS. Lê Văn Thăng, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Huế

- GS.TS. Bùi Tùng, Đại học Hawaii, Hoa kỳ