TƯ TƯỞNG CỦA JOHN DEWEY VỀ NỘI DUNG GIÁO DỤC

Authors

  • Lê Văn Tùng Trường Đại học Đồng Tháp

Abstract

John Dewey (1859-1952) là nhà triết học tiêu biểu của nước Mỹ, người đặt nền móng cho triết lý giáo dục Mỹ thế kỷ 20. Triết lý giáo dục của ông là sự vận dụng tinh thần của chủ nghĩa thực dụng trong giáo dục. Ông gọi đó là một triết học kinh nghiệm. Theo ông, nội dung giáo dục chính là nội dung dạy và nội dung học, chúng cung cấp hành trang cho các thành viên xã hội. Giá trị của nội dung giáo dục thể hiện ở ý nghĩa mà chúng mang lại cho cuộc sống của học sinh, vì thế nhà giáo cần chuyển tải nội dung đó sao phù hợp với kinh nghiệm, nhu cầu và năng khiếu của mỗi học sinh; hiểu rõ sự phát triển kinh nghiệm của học sinh; bên cạnh đó, cần nhận thức rõ giá trị của từng môn học; vai trò của giải trí trong học tập. Đây là những tư tưởng có giá trị tham khảo cho việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay.

References

Reginal D. Archambault, John Dewey về giáo dục (Bản dịch của Phạm Anh Tuấn), Nxb. Trẻ, DT Books, Viện IDER, TP Hồ Chí Minh, 2012.

John Dewey, Cách ta nghĩ (Bản dịch của Vũ Đức Anh), Nxb. Tri thức, Hà Nội, 2013.

John Dewey, Kinh nghiệm và Giáo dục (Bản dịch của Phạm Anh Tuấn), Nxb. Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 2012.

John Dewey, Dân chủ và Giáo dục (Bản dịch của Phạm Anh Tuấn), Nxb. Tri thức, Hà Nội, 2008.

Lữ Đạt, Chu Mãn Sinh (Chủ biên), Cải cách giáo dục ở các nước phát triển: Cải cách giáo dục ở Mỹ, gồm 4 Tập (Bản dịch Tập I & II của Nguyễn Trung Thuần, Tập III của Trần Thị Thanh Liêm, Tập IV của Lê Xuân Khải), Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2010.

Phạm Minh Hạc, Triết lý giáo dục Thế giới và Việt Nam, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2011

Published

2013-02-10